Skip course categories
Skip available courses

Available courses

โครงสร้างรายวิชาการแต่งคำประพันธ์ 

คำอธิบายรายวิชาการแต่งคำประพันธ์

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการแต่งคำประพันธ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่๒

แผนการจัดการเรียนรู้ที่๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่๔

แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕

 สื่อการสอน

การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน

การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง

การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์

การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย

การแต่งคำประพันธ์ประเภทวิชชุมมาลาฉันท์ฉันท์

การแต่งคำประพันธ์ประเภทสาลินีฉันท์

ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 

ใบงานประกอบการสอนเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาพย์ยานี๑๑

ใบงานประกอบการสอนเรื่องการแต่งบทร้อยกรอง(โคลงสี่สุภาพ)

ใบงานประกอบการสอนเรื่องการแต่งกลอนสี่

ใบงานประกอบการสอนเรื่องการแต่งกลอน

ใบงานประกอบการสอนเรื่องการแต่งร่าย

ใบงานประกอบการสอนเรื่องการแต่งวิชชุมมาลาฉันท์

แบบฝึกที่๑

แบบฝึกที่๒

แบบฝึกที่๓

แบบฝึกที่๔

ใบงานประกอบการสอนเรื่องการแต่งสาลินีฉันท์

แบบฝึกที่๑

แบบฝึกที่๒

แบบฝึกที่๓

แบบฝึกที่๔


โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๒

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

แผนการจัดการเรียนรู้

 แผนการจัดการเรียนรู้ - กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
 แผนการจัดการเรียนรู้ - การเขียนจดหมายกิจธุระ
 แผนการจัดการเรียนรู้ - คำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย
 แผนการจัดการเรียนรู้ - ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
 แผนการจัดการเรียนรู้ - ประโยคความเดียว
 แผนการจัดการเรียนรู้ - ประโยคความรวม
 แผนการจัดการเรียนรู้ - กาพย์พระไชยสุริยา
 แผนการจัดการเรียนรู้ - การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา

 สื่อการสอน

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
การเขียนจดหมายกิจธุระ
คำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ประโยคความเดียว
ประโยคความรวม
กาพย์พระไชยสุริยา
การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา

ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 
ใบกิจกรรมการเขียนจดหมายกิจธุระ
ใบกิจกรรมคำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย
ใบกิจกรรมกาพย์พระไชยสุริยา
ใบกิจกรรมการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา

๑. ด้านการเรียนการสอน

    ๑.๑ การสอน

  ๑.๑.๑ ภาระงานชั่วโมงสอน(๒๓ คาบ/สัปดาห์)

 ๑.๑.๒ ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง (ชมรมภาษาไทย)

๑.๒ เว็บไซต์ส่วนตัว

 ๑.๒.๑ โครงการสอน /แผนการสอน

๑.๒.๒ เอกสารประกอบการสอน / สื่อการเรียนการสอน

๒. ด้านการวิจัย / งานสร้างสรรค์

      ๒.๑ แหล่งทุนวิจัย

      ๒.๑.๑ แหล่งทุนส่วนตัว หรืองานวิจัยในชั้นเรียน

      ๒.๑.๒ แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย

     ๒.๒ การเผยแพร่งานวิจัย

๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม

     ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม

     ๓.๑.๑ Road map ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ

      ๓.๑.๒ การพัฒนาทักษะการคะแนนสอบo-NET และ วิชาภาษาไทยสามัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

     ๓.๒ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

          การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมหาลัย โรงเรียน เข้าร่วม

๔. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

    ๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

        ๔.๒.๑ การเข้าโฮมรูมออนไลน์ 

        ๔.๒.๒ แนะนำ รับฟังปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนในคาบประชุม

     ๔.๔ การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

         ๔.๔.๑ เวรประจำวัน

         ๔.๔.๒ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

         ๔.๔.๓ การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคำสังแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

         ๔.๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบปรับพื้นฐาน

         ๔.๔.๕ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา


คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑เทอม๑ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑เทอม๑ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑เทอม๑ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

หน่วยที่๑ สมบัติวรรณคดี

 นิราศภูเขาทอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  ลักษณะคำประพันธ์ในนิราศภูเขาทอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒  เรื่อง  ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓  เรื่อง  แปลศัพท์ในนิราศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง  อ่านออกเสียงบทประพันธ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง แปลความตามบทประพันธ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖   เรื่อง สรุปความรู้และคุณค่าจากนิราศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗  เรื่อง  เสียงในภาษา - เสียงสระ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘  เรื่อง  เสียงในภาษา - เสียงสระ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙  เรื่อง  เสียงในภาษา - เสียงพยัญชนะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๐  เรื่อง  เสียงในภาษา – เสียงวรรณยุกต์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๑  เรื่อง  คำนาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๒  เรื่อง  คำนาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๓  เรื่อง  คำสรรพนาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๔  เรื่อง  คำสรรพนาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๕  เรื่อง  คำกริยา

สื่อการเรียนการสอน

แบบฝึกหัด แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ เรื่อง ลักษณะคำประพันธ์

คำถาม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ใบความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นิราศภูเขาทอง

ใบงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓  เรื่อง  แปลศัพท์ในนิราศ

ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง แปลความตามบทประพันธ์

ใบกิจกรรมที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗  เรื่อง  เสียงในภาษา - เสียงสระ

ใบงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙  เรื่อง  เสียงในภาษา - เสียงพยัญชนะ

แบบทดสอบ เรื่อง คำนาม สรรพนาม กริยา

หน่วยที่๒โคลงโลกนิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  โคลงสี่สุภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง  ความเป็นมาของโคลงโลกนิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง  รู้คำนำไปใช้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ เรื่อง โคลงโลกนิติข้อคิดสอนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ เรื่อง ข้อคิดเตือนใจในโคลงโลกนิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖ เรื่อง สุภาษิตสอนใจในโคลงโลกนิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗  เรื่อง  ภาษาพูด-ภาษาเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘ เรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙  เรื่อง คำพ้องรูป พ้องเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่องการอ่านจับใจความ

สื่อการเรียนการสอน

ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “ข้อคิดและสุภาษิตในโคลงโลกนิติ”แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕-๖

คำพ้อง

การอ่านจับใจความ

การเขียน

หน่วยที่๓ สุภาษิตพระร่วง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

สื่อการเรียนการสอน

สุภาษิตพระร่วง

โครงสร้างรายวิชาประวัติวรรณคดีไทย๑

คำอธิบายรายวิชาประวัติวรรณคดีไทย๑

แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติวรรณคดีไทย๑

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติวรรณคดีไทย๑

เอกสารชุดความรู้ระกอบการเรียนวิชาประวัติวรรณคดีไทย๑

วิชาประวัติวรรณคดี(การแบ่งสมัย)

ความรู้เบื่องต้น การศึกษาวรรณคดีวรรณกรรม

ความสำคัญและคุณค่าของวรรณกรรม

การจัดการเรียนรู้วรรณคดี(วรรณคดีวิทยา)

ประเภทของวรรณคดี

การแบ่งสมัยของวรรณคดี

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย

วรรณคดีสมัยสุโขทัย

ศิลาจารึกหลักที่๑

ไตรภูมิพระร่วง

นางนพมาศ หรือตำรับท้าวศรีจุฬา

สุภาษิตพระร่วง

วรรณคดีสมัยอยุธยา

วรรณคดีสมัยอยุธยา

ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยา(ตอนต้น)

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยา(ตอนกลาง)

วรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง 

ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยา(ตอนปลาย)

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย

สื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติวรรณคดีไทย๑

ความสำคัญและคุณค่าของวรรณกรรม

ความรู้เบื่องต้น การศึกษาวรรณคดีวรรณกรรม

ลักษณะของวรรณคดีไทย

อาณาจักรสุโขทัย

สมัยสุโขทัย

ไตรภูมิพระร่วง

สุภาษิตพระร่วง

นางนพมาศ หรือตำรับท้าวศรีจุฬา

ศิลาจารึกหลักที่ ๑

การสถาปณาอาณาจักอยุธยา

สมัยอยุธยาตอนต้น

วรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง (1)

ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

กลอนบทละคร


แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม วันที่ 1 กันยายน 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม ประจำปีการศึกษา2563

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนามารยาทในการรับประทานอาหารสากล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประเมินความรู้ทางวิชาการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นม.๑  Pre –Test SSRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาจัตวาสามัคคี ปี ๒๕๖๓ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตรวจรับพัสดุประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยู่เวรประจำวันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 วันที่ 4 มกราคม 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยู่เวรประจำวันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 วันที่ 13 มกราคม 2564

รายชื่อกรรมการตรวจนับข้อสอบและกรรมการก ากับการสอบ