Skip course categories
Skip available courses

Available courses

การประเมินบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่ 2/2564)

1. ด้านการเรียนการสอน
     1.1 การสอน
          1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก
          1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง
          1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน
     1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว
          1.2.1 โครงการสอน/แผนการสอน
          1.2.2 เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน
     1.3 การพัฒนากระบวนการสอน
          1.3.1 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เข้ารับการทดสอบและผ่านเกณฑ์)
2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
     2.1 แหล่งทุนส่วนตัว เรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     2.2 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
          3.1.1 การพัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระฯ 
     3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
          3.1.2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน     
     4.1 การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 
     4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
          4.2.1  การควบคุมแถวหน้าเสาธง
          4.2.2  การเข้าโฮมรูมนักเรียน
          4.2.3  การพัฒนานักเรียน
     4.3 การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง


     4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน
          4.4.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
          4.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมครูมืออาชีพเพื่อพลิกโฉมสู่ SD-SSRU NEXT"
          4.4.3 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประเมินความรู้ทางวิชาการ ทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ Pre - Test SSRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
          4.4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

          4.4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
          4.4.6 เป็นตัวแทนบุคลากรทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


     

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๒

๑. คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

๒. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 

     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - นารายณ์ปราบนนทก

     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - การพูดในโอกาสต่างๆ

     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - การเรียงร้อยถ้อยคำ

     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - คำราชาศัพท์

     ๓.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ - กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

๔. สื่อการสอน

     ๔.๑ นารายณ์ปราบนนทก

     ๔.๒ การพูดในโอกาสต่างๆ

     ๔.๓ การเรียงร้อยถ้อยคำ

     ๔.๔ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

     ๔.๕ คำราชาศัพท์

     ๔.๖ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

๕. ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 

     ๕.๑ ใบกิจกรรม เรื่อง นารายณ์ปราบนนทก

     ๕.๒ ใบกิจกรรม เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง

การประเมินบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่1/2564)

1. ด้านการเรียนการสอน

    1.1 การสอน

          1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก

          1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

          1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน

     1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว

          1.2.1 โครงการสอน/แผนการสอน

          1.2.2 เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน

     1.3 การพัฒนากระบวนการสอน

          1.3.1 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เข้ารับการทดสอบและผ่านเกณฑ์)

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

     2.1 แหล่งทุนส่วนตัว

     2.2 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์คุณค่า
           วรรณคดีโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

          3.1.1 การพัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระฯ 

     3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เข้าร่วม)

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

     4.1 การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 

     4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

          4.2.1  การควบคุมแถวหน้าเสาธง

          4.2.2  การเข้าโฮมรูมนักเรียน

          4.2.3  การพัฒนานักเรียน

     

     4.3 การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง

     4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

          4.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2

          4.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยู่เวรประจำวันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

          4.4.3 แต่งตั้งคณะกกรมการดำเนินการสอบปรับพื้นฐานและสอบภาคฤดูร้อนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

          4.4.4 แต่งตั้งอาจารย์เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564

          4.4.5 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

          4.4.6 ตัวแทนอาจารย์ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๒
๑. คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๒. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - การเขียนจดหมายกิจธุระ
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - คำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - ประโยคความเดียว
     ๓.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ - ประโยคความรวม
     ๓.๗ แผนการจัดการเรียนรู้ - กาพย์พระไชยสุริยา
     ๓.๘ แผนการจัดการเรียนรู้ - การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา
๔. สื่อการสอน
     ๔.๑ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
     ๔.๒ การเขียนจดหมายกิจธุระ
     ๔.๓ คำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย
     ๔.๔ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
     ๔.๕ ประโยคความเดียว
     ๔.๖ ประโยคความรวม
     ๔.๗ กาพย์พระไชยสุริยา
     ๔.๘ การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา
๕. ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 
     ๕.๑ ใบกิจกรรมการเขียนจดหมายกิจธุระ
     ๕.๒ ใบกิจกรรมคำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย
     ๕.๓ ใบกิจกรรมกาพย์พระไชยสุริยา
     ๕.๔ ใบกิจกรรมการเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ท๓๒๑๐๒
๑. โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๒. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องมัทนะพาธา
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนเชิงกิจธุระ  
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการพูดต่อประชุมชน
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการแต่งคำประพันธ์ (กาพย์)
     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
     ๓.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องรักการอ่าน รักษ์คำไทย
๔. สื่อการสอน
     ๔.๑ เรื่องมัทนะพาธา
     ๔.๒ เรื่องการเขียนเชิงกิจธุระ
     ๔.๓ เรื่องการพูดต่อประชุมชน
     ๔.๔ การแต่งคำประพันธ์ (กาพย์)
     ๔.๕ เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
     ๔.๖ เรื่องรักการอ่าน รักษ์คำไทย
๕. ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 
     ๕.๑ เรื่องมัทนะพาธา
     ๕.๒ เรื่องการแต่งคำประพันธ์ (กาพย์)
     ๕.๓ เรื่องการพูดต่อประชุมชน

โครงการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย ท๓๓๒๐๖

๑. โครงสร้างรายวิชาการเขียน
๒. แนวการสอนรายวิชาการเขียน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการใช้ภาษาในการเขียน
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนย่อหน้า  
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนย่อความ
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
๔. สื่อการสอน
     ๔.๑ เรื่องการใช้ภาษาในการเขียน
     ๔.๒ เรื่องการเขียนย่อหน้า
     ๔.๓ เรื่องการเขียนย่อความ
     ๔.๔ เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
     ๔.๕ เรื่องการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
๕. ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 
     ๕.๑ เรื่องการใช้ภาษาในการเขียน
     ๕.๒ เรื่องการเขียนย่อความ

การประเมินบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่ 2/2563)

1. ด้านการเรียนการสอน

    1.1 การสอน

          1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก

          1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

          1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน

     1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว

          1.2.1 โครงการสอน/แผนการสอน

          1.2.2 เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน

     1.3 การพัฒนากระบวนการสอน

          1.3.1 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เข้ารับการทดสอบและผ่านเกณฑ์)

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
     2.1 แหล่งทุนส่วนตัว
     2.2 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีโดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

          3.1.1 การพัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระฯ 

     3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เข้าร่วม)

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

     4.1 การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 

     4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

          4.2.1  การควบคุมแถวหน้าเสาธง

          4.2.2  การเข้าโฮมรูมนักเรียน

          4.2.3  การพัฒนานักเรียน

         

     4.3 การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง

     4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

          4.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรื่องที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563

          4.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

          4.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

          4.4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

          4.4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

          4.4.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยู่เวรประจำวันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 วันที่ 13 มกราคม 2564

          4.4.7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

          4.4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

          4.4.9 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

          4.4.10 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการประเมินความประพฤตินักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

          4.4.11 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยู่เวรประจำวันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 วันที่ 4 มกราคม 2564

          4.4.12 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาจัตวาสามัคคี ปี ๒๕๖๓ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

          4.4.13 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย ท๒๑๑๐๑
๑. คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๒. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - สมบัติวรรณคดี
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - นิราศภูเขาทอง
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - ลักษณะของเสียงในภาษาไทย
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - ชนิดของคำในภาษาไทย
     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - โคลงโลกนิติ
     ๓.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ - การเขียนแนะนำตัว
     ๓.๗ แผนการจัดการเรียนรู้ - การคัดลายมือ
     ๓.๘ แผนการจัดการเรียนรู้ - การสร้างคำในภาษาไทย
     ๓.๙ แผนการจัดการเรียนรู้ - ระดับภาษา
     ๓.๑๐ แผนการจัดการเรียนรู้ - สุภาษิตพระร่วง
     ๓.๑๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - การเขียนรายงาน
๔. สื่อการสอน

     ๔.๑ สมบัติวรรณคดี
     ๔.๒ นิราศภูเขาทอง
     ๔.๓ ลักษณะของเสียงในภาษาไทย
     ๔.๔ ชนิดของคำในภาษาไทย
     ๔.๕ โคลงโลกนิติ
     ๔.๖ การเขียนแนะนำตัว
     ๔.๗ การคัดลายมือ
     ๔.๘ การสร้างคำในภาษาไทย
     ๔.๙ ระดับภาษา
     ๔.๑๐ สุภาษิตพระร่วง
     ๔.๑๑ การเขียนรายงาน

๕. ใบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

     ๕.๑ สมบัติวรรณคดี
     ๕.๒ นิราศภูเขาทอง
     ๕.๓ ลักษณะของเสียงในภาษาไทย
     ๕.๔ ชนิดของคำในภาษาไทย
     ๕.๕ โคลงโลกนิติ
     ๕.๖ การเขียนแนะนำตัว
     ๕.๗ การคัดลายมือ
     ๕.๘ การสร้างคำในภาษาไทย
     ๕.๙ ระดับภาษา
     ๕.๑๐ สุถาษิตพระร่วง

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ท๓๒๑๐๑
๑. คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๒. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
     .๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - วัฒนธรรมทางภาษากับมนุษย์
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - ภาษาพัฒนาความคิด
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ตอนกัณฑ์มัทรี
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย
     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรียงร้อยถ้อยประโยค
     ๓.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ - คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร
     ๓.๗ แผนการจัดการเรียนรู้ - ลิลิตตะเลงพ่าย
     ๓.๘ แผนการจัดการเรียนรู้ - การฟังและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
     ๓.๙ แผนการจัดการเรียนรู้ - โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
๔. สื่อการสอน
     .๑ วัฒนธรรมทางภาษากับมนุษย์
     ๔.๒ ภาษาพัฒนาความคิด
     ๔.๓ ร่ายยาวมหาเวสสันดร
     ๔.๔ หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย
     ๔.๕ คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร
     ๔.๖ ลิลิตตะเลงพ่าย
     ๔.๗ การฟังและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
     ๔.๘ โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
๕. ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 
     ๕.๑ ใบกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม
     ๕.๒ ใบกิจกรรมวิเคราะห์ภาษาสะท้อนความคิด
     ๕.๓ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
     ๕.๔ ใบกิจกรรมคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร
     ๕.๖ ใบกิจกรรมวิเคราะห์ วิจารณ์ งานวรรณกรรม โคลนติดล้อ

โครงการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย ท๓๓๒๐๕
๑. โครงสร้างรายวิชาหลักภาษาไทย
๒. แนวการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - ลักษณะและเสียงในภาษาไทย
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - ชนิดและหน้าที่ของคำ
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - การสร้างคำในภาษาไทย
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - คำไทยแท้
     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - การยืมคำภาษาต่างประเทศ
     ๓.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ - คำราชาศัพท์
     ๓.๗ แผนการจัดการเรียนรู้ - กลุ่มคำและประโยค
๔. สื่อการสอน
     ๔.๑ ลักษณะและเสียงในภาษาไทย
     ๔.๒ ชนิดและหน้าที่ของคำ
     ๔.๓ การสร้างคำในภาษาไทย
     ๔.๔ การยืมคำภาษาต่างประเทศ
     ๔.๕ คำราชาศัพท์
     ๔.๖ กลุ่มคำและประโยค
๕. ใบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
     ๕.๑ ชนิดและหน้าที่ของคำ
     ๕.๒ การสร้างคำในภาษาไทย
     ๕.๓ การยืมคำภาษาต่างประเทศ
     ๕.๕ คำราชาศัพท์
     ๕.๖ กลุ่มคำและประโยค

การประเมินบุคลากรสายวิชาการ (ครั้งที่1/2563)

1. ด้านการเรียนการสอน

    1.1 การสอน

          1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก

          1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

          1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน

     1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว

          1.2.1 โครงการสอน/แผนการสอน

          1.2.2 เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน

     1.3 การพัฒนากระบวนการสอน

          1.3.1 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

          3.1.1 การพัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระฯ 

     3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          3.2.2 โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร

          3.2.15 โครงการกิจกรรมวันครู

          3.2.23 โครงการลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

     4.1 การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 

     4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

          4.2.1  การควบคุมแถวหน้าเสาธง

          4.2.2  การเข้าโฮมรูมนักเรียน

          4.2.3  การพัฒนานักเรียน

     4.3 การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง

     4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

          4.4.1 งานประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ                                    

          4.4.2 งานการเงิน/งานสวัสดิการบุคลากร                                            

          4.4.3 งานสวัสดิการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม                   

          4.4.4 งานจัดประชุม                                                      

          4.4.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                         

          4.4.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ                                        

          4.4.7 งานแหล่งการเรียนรู้                                                 

          4.4.8 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                    

          4.4.9 งานประกันคุณภาพ                                            

          4.4.10 งานปกครอง                                                       

          4.4.11 งานกีฬา                                                            

          4.4.12 งานอนามัยโรงเรียน/งานโภชนาการ                                              

          4.4.13 งานนักศึกษาวิชาทหาร                          

          4.4.14 งานต่อวีซ่า/work permit                                          

          4.4.15 งานนักเรียน อาจารย์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม                   

          4.4.16 งานหลักสูตร

          4.4.17 งานวัดผล

          4.4.18 ภาระงานด้านการสอนส่วนที่เกินจากเกณฑ์ที่กำหนด

                    - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2563 

          4.4.19 งานจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญ/กิจกรรมพิเศษ

                    - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสายสัมพันธ์ครั้งที่ 35 

          4.4.20 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                    - รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

                    - แต่งตั้งกรรมการตรวจเวรและอยู่เวร ช่วงโควิด19

                    - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยู่เวรประจำวัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

                    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

                    - แต่งตั้งอาจารย์เวรประจำวันประจำปีการศึกษา 2562

                    - แจ้งการปฏิบัติงานช่วงวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 

                    - ขอเชิญประชุม

โครงการสอนรายวิชาภาษาไทย ท๓๒๑๐๒

๑. โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๒. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องวรรณคดีวิจักษ์ (มัทนะพาธา)
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องวัฒนธรรมกับภาษา  
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องกระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนและการแต่งคำประพันธ์ (กาพย์)
     .๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องรักการอ่าน รักษ์คำไทย
๔. สื่อการสอน
     ๔.๑ เรื่องวรรณคดีวิจักษ์(มัทนะพาธา)
     ๔.๒ เรื่องวัฒนธรรมกับภาษา
     ๔.๓ เรื่องกระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
     ๔.๔ เรื่องการเขียนและการแต่งคำประพันธ์(กาพย์)
     ๔.๕ เรื่องรักการอ่าน รักษ์คำไทย
๕. ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 
     ๕.๑ เรื่องวรรณคดีวิจักษ์ (มัทนะพาธา)
     ๕.๒ เรื่องวัฒนธรรมกับภาษา
     ๕.๓ เรื่องกระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
     ๕.๔ เรื่องการเขียนและแต่งคำประพันธ์ (กาพย์)
     ๕.๕ เรื่องรักษ์การอ่าน รักษ์คำไทย

โครงการสอนรายวิชาหลักภาษาไทย ท๓๓๒๐๖

๑. โครงสร้างรายวิชาการเขียน
๒. แนวการสอนรายวิชาการเขียน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
     ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการใช้ภาษาในการเขียน
     ๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนย่อหน้า  
     ๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนแจ้งแถลงไข
     ๓.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนสื่อสาร
     ๓.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ - เรื่องการเขียนโฆษณา
๔. สื่อการสอน
     ๔.๑ เรื่องการใช้ภาษาในการเขียน
     ๔.๒ เรื่องการเขียนย่อหน้า
     ๔.๓ เรื่องการเขียนแจ้งแถลงไข
     ๔.๔ เรื่องการเขียนสื่อสาร
     ๔.๕ เรื่องการเขียนโฆษณา
๕. ใบกิจกรรม / แบบทดสอบ 
     ๕.๑ เรื่องการใช้ภาษาในการเขียน
     ๕.๒ เรื่องการเขียนย่อหน้า
     ๕.๓ เรื่องการเขียนแจ้งแถลงไข
     ๕.๔ เรื่องการเขียนสื่อสาร
     ๕.๕ เรื่องการเขียนโฆษณา

     


วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๑๑๐๑)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ผู้สอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง (อ.เค้ก)

วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๓๒๑๐๑)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ผู้สอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง (อ.เค้ก)

วิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม (ท๓๒๒๐๓)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ผู้สอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง (อ.เค้ก)

วิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม (ท๓๓๒๐๕)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ผู้สอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง (อ.เค้ก)