Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา   

          ศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิต  ขอบข่ายของการศึกษาชีววิทยา  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ชีวจริยธรรม กระบวนการศึกษาชีววิทยาของนักวิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบและหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์   โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน    การแบ่งเซลล์   การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  การเกิดและจำแนกประเภทปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  เอนไซม์จากสิ่งมีชีวิต  การสลายสารอาหารระดับเซลล์ทั้งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน

           เอกสารประกอบการสอน

           สื่อการสอน

   

          


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง อธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช กลไกการลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และ อาหารของพืช ยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลไกกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืช C4 และพืช CAM  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก  การสืบพันธุ์ของพืชดอก  ฮอร์โมนพืช  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

           เอกสารประกอบการสอน 

           สื่อการสอน  

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ รักษา ทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการทางสิ่งแวดล้อม การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์แอื่นๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เอกสารประกอบการสอน

สื่อการสอน