Skip site news

Site news

(ยังไม่มีข่าว)

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กลไกการรักษาดุลยภาพของนํ้าในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของนํ้า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของความหลากหลายทางระบบนิเวศ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการป้องกันแก้ไข การดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม รายงาน ความหนาแน่น การแพร่กระจาย และขนาดของประชากร รวมทั้งรูปแบบการเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของประชากร และประชากรมนุษย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า


1. เอกสารประกอบการสอน

2. สื่อการสอน power point

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิต  ขอบข่ายของการศึกษาชีววิทยา  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์    ชีวจริยธรรม   กระบวนการศึกษาชีววิทยาของนักวิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบและหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์   โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน    การแบ่งเซลล์  การสื่อสารระหว่างเซลล์การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์     การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต      ชื่อของสิ่งมีชีวิต     อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต    พรรณไม้ในวังสวนสุนันทา พรรณไม้และสัตว์ในประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้และสัตว์ประจำชาติของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์  สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  สัตว์  และมนุษย์   การลำเลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  สัตว์  และมนุษย์  ระบบน้ำเหลือง   การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  สัตว์และมนุษย์  

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้   สืบค้นข้อมูล   สำรวจตรวจสอบ  และอภิปราย

เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์   และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


1. เอกสารประกอบการสอน

2. สื่อการสอน power point

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเกิดและจำแนกประเภทปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  เอนไซม์จากสิ่งมีชีวิต   โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด  การแลกเปลี่ยนก๊าซของคน  ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ  และวัดอัตราการหายใจ   การสลายสารอาหารระดับเซลล์ทั้งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน   โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลำต้น และใบของพืช  การคายน้ำของพืช การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และสารอาหารของพืช   การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง คลอโรพลาสต์ สารสีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไลการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM และปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง  รวมทั้งการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง
                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  สำรวจตรวจสอบ  และอภิปราย  
                เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


1. เอกสารประกอบการสอน

2. สื่อการสอน power pointคำอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิซ้อน การเกิดผลและเมล็ด ปัจจัยการงอกของเมล็ด การพักตัวของเมล็ด การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก และการวัดการเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์บางชนิด และคน การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ และภาวะการมีบุตรยาก การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสัตว์บางชนิด และคน สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกอ่อน การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสัตว์บางชนิด เซลล์ประสาท การทำงานของเซลล์ประสาท โครงสร้างการทำงานของระบบประสาท และการทำงานของระบบประสาทสั่งการ การทำงานของอวัยวะรับความรู้สึก ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ และการรักษาดุลยภาพด้วยฮอร์โมน รวมทั้งฟีโรโมน

     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ และอภิปราย

     เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์และนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


1. เอกสารประกอบการสอน

2. สื่อการสอน power point