Skip available courses

Available courses

     ศึกษา วิเคราะห์แบบจำลองความดัน พลังงานความร้อน การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนความร้อน สมดุลความร้อน บรรยากาศของโลก ลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะโลกร้อน ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อสิ่งมีชีวิต โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมีจิตวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า

เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1. โครงการสอน

2. แผนการสอน

3. เอกสารประกอบการสอน

4. สื่อการเรียนการสอนอื่น

      ศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลง พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี การใช้สารเคมี แรง แรงลัพธ์ การสะท้อน การหักเหของแสง การดูดกลืนแสงสี ลักษณะ สมบิต การเกิด การปรับปรุงดิน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทั้งบและใต้พื้นผิวโลก การเกิดหิน การเกิดแร่ ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน แหล่งน้ำบนโลก นำจืด น้ำเค็ม การอนุรักษ์ การป้องกัน การแก้ไข และผลกระทบด้วยวิธีการที่เหมาะสม น้ำใต้บาดาล การพุผังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม และการตกผลึก เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้พื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆ โดยมีลม น้ำ ธารน้ำแข็ง คลื่นและแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นตัวการสำคัญ โครงสร้างของโลก ประกอบด้วยชั้นเปลือกโลก ชั้นเนื้อโลก และชั้นแก่นโลก โครงสร้างแต่ละชั้นจะมีลักษณะและส่วนประกอบแตกต่างกัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะความรู้ สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และมีทักษะด้านเทคโนโยลีสารสนเสศและการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า


เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1. โครงการสอน

2. แผนการสอน

3. เอกสารประกอบการสอน

4. สื่อการเรียนการสอนอื่น