วิชา         วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน       อ.ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา


         ศึกษาการทำงานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียบโลหิต ระบบประสาท และระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์ในแต่ละระบบ ฮอร์โมนในเพศชายและเพศหญิง และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี และการสกัดด้วยตัวทำละลาย ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร ปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วงยความเข้มข้นเป็นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ พลังงานทดแทน ลักษณะและกระบวนการเกิดดิน การตรวจสอบสมบัติของดิน การอนุรักษ์และปรับปรุงดิน ลักษณะการเกิดน้ำในรูปแบบต่างๆ แหล่งน้ำต่างๆ บนโลก ผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุบยุบ แผ่นดินทรุด การอนุรักษ์น้ำ และการปรับปรุงแแหล่งน้ำ
       โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย
       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


(เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

1. โครงการสอน 

2. แผนการสอน

3. เอกสารประกอบการสอน

4. สื่อการเรียนการสอนอื่น
    หน่วยที่ 1  มหัศจรรย์กลไกชีวิต
    หน่วยที่ 2  การแยกสาร
    หน่วยที่ 3  สารละลาย
    หน่วยที่ 4  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
    หน่วยที่ 5  ทรัพย์ในดิน