วิชา         วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน       อ.ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา

         ศึกษารูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต กระบวนการสารผ่านเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การขยายพันธ์ุพืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แบบจำลองอะตอมของธาตุ สมบัติบางประการของธาตุ การจำแนกสาร การเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร
        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ และอภิปราย
        เพื่อมีจิตวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      


เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. โครงการสอน

2. แผนการสอน

3. เอกสารประกอบการสอน

4. สื่อการเรียนการสอนอื่น
    หน่วยที่ 1  หน่วยของสิ่งมีชีวิต
    หน่วยที่ 2  การดำรงชีวิตของพืช
    หน่วยที่ 3 - 6  ธาตุและสมบัติของธาตุ , การจำแนกสาร , แบบจำลองอะตอม , การเปลี่ยนสถานะของสาร
   

         ศึกษาประวัติของกล้องจุลทรรศน์ ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายภาพของกล้องจุลทรรศน์ การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ ข้อควรระวังในการใช้กล้องจุลทรรศน์ ส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รากและขนราก โครงสร้างของระบบลำเลียง เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร ทิศทางการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหารของพืช การทำงานของระบบลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหารในพืช และการจัดเรียงตัวของกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจำแนกสาร การเปลี่ยนสถานะของสาร สารบริสุทธิ์ สารผสม ความหนาแน่นของสาร ความหมายและโครงสร้างของธาตุ สัญลักษณ์และตารางธาตุ และชนิดของธาตุ
        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ และอภิปราย
        เพื่อมีจิตวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      


เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. โครงการสอน

2. แผนการสอน

3. เอกสารประกอบการสอน

4. สื่อการเรียนการสอนอื่น
    หน่วยที่ 1  กล้องจุลทรรศน์
    หน่วยที่ 2  โลกของเซลล์
    หน่วยที่ 3  โลกของพืช