Skip course categories

Course categories


Skip available courses

Available courses

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์


เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.โครงสร้างการสอน

2.แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

4.สื่อการเรียนการสอนอื่น <--- Factor Game

ศึกษาเมทริกซ์และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิธีการที่หลากหลาย และนำความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงเพื่อให้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดเชิงสรรค์สร้างนวัตกรรม ทักษะในการสื่อสาร และทักษะชีวิต


เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.โครงสร้างการสอน

2.แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

4.สื่อการเรียนการสอนอื่น <--- Matrix in life 

ศึกษาความรู้ สมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับลิมิตของลำดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์ แคลคูลัสเบื้องต้น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีจิตวิญญาณเป็นนักวิจัย นักค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยตามหลักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึงคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง


เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

4.สื่อการเรียนการสอนอื่น

การเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ การวางแนวทางในการเข้าสู่อาชีพจะช่วยให้ประกอบอาชีพได้ตรงกับความต้องการ และช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างยั่งยืน มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต


เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

4.สื่อการเรียนการสอนอื่น

การพัฒนาตนเองอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ ผู้ที่ต้องประกอบอาชีพด้านใดก็ตาม จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ทันโลกอยู่เสมอ 


เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3. เอกสารประกอบการสอน

4. สื่อการสอนอื่นๆ