งานวิจัย

งานวิจัย

งานวิจัยปีงบประมาณ 2565 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล

งานวิจัยปีงบประมาณ 2564
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Last modified: Monday, 28 February 2022, 9:58 AM