การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 ม.ค. 2565

    การอบรมออนไลน์ โครงการบริการวิชาการ การสอนออนไลน์ยุคโควิด การใช้งาน vonder go สื่อการเรียนการสอน

ป

วันที่ 10 ต.ค. 2564

    การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) "การเรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"

d 


การพัฒนาตนเองประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 -15 , 21 - 22 และ 28 สิงหาคม 2564

   การอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย สวนสุนันทา จัดโดย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

ฟ

วันที่ 8 ก.ย. - 8 พ.ย. 2563

   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython (Coding online for teacher Plus : C4T Plus - MicroPythin)

s

   

การพัฒนาตนเองประจำปี 2562

วันที่ 14 -15 และ 21 - 22 ธันวาคม 2562

      อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 14 – 15 และ 21 – 22 ธันวาคม 2562 ณห้อง 3435 อาคาร 34 ชั้น 3 จัดโดย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

น

วันที่ 18 เมษายน 2562

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการจัดการเรียนการสอน Twig” ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลการเข้าร่วมอบรม

1  2


วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562

       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

รายการผลการเข้าร่วมการอบรม

1 2


วันที่ 15 มิถุนายน 2562

     การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ด้วย Micro bit ณ มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

microbit 


วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562

     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัล ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562

train1 train2

train3


วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562

    การอบรมการเขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์พร้อมแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการ Innovedex Robotics ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

innovedex

Last modified: Sunday, 13 February 2022, 10:51 AM