Skip course categories
Skip available courses

Available courses

1. ด้านการเรียนการสอน

     1.1 การสอน

           1.1.1   ชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก

           1.1.2   ชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

           1.1.3   ผลการประเมินของนักเรียน

     1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว

           1.2.1   แนวการสอนทุกรายวิชาที่สอน (อยู่ใน Available courses ของแต่ละรายวิชา)

           1.2.2   สื่อการเรียนการสอนในภาคการศึกษา (อยู่ใน Available courses ของแต่ละรายวิชา)

           1.2.3   เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/หนังสือ (อยู่ใน Available courses ของแต่ละรายวิชา)

     1.3 การพัฒนากระบวนการสอน

           1.3.1   แผนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา (อยู่ใน Available courses ของแต่ละรายวิชา)

           1.3.2   การพัฒนาตนเอง (คะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP)

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

     2.1 แหล่งทุนวิจัย

           2.1.1   แหล่งทุนส่วนตัวหรืองานวิจัยในชั้นเรียน

           2.1.2   แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย (ทุนรายได้/วช.พิจารณา)

     2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (พัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระฯ)

     3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

     4.1 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

     4.2 ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆ

     4.3 ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆ

           > แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

           > แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาปี ๒๕๖๕ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

           > แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

           > แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕สมาคมผู้ครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 9 สิงหาคม 2565

           > แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

           > แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

           > แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

           > แต่งตั้งอาจารย์เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

           > แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

     4.4 ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆของสมาคมผู้ปกครองฯ /สมาคมศิษย์เก่า

5. สมรรถนะตามหน้าที่ของคณาจารย์

     5.1 สมรรถนะหลัก

           5.1.1 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สอนภายในโรงเรียน

           5.1.2 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายโรงเรียน