Site news

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

 
 
Picture of Siriluck Learthirunsap
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
by Siriluck Learthirunsap - Sunday, 26 March 2023, 10:30 PM
 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1