Skip course categories

Course categories


Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก คือ เส้น, รูปทรง,สี และตัวอักษร ในการสร้างงานกราฟิก ประเภทของไฟล์ภาพ การออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ (โลโก้) ด้วยโปรแกรม Canva เบื้องต้น รู้จักเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ และคำสั่งภายในโปรแกรม Canva กา่รแทรกรูปภาพ การตกแต่งและการลงสี การสร้างข้อความ การจัดวางรูปแบบโลโก้ (Logo) 

       เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยโปรแกรม Canva การใช้องค์ประกอบหลักๆ ในการสร้างงานกราฟิก ประเภทของไฟล์ภาพ การออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo) ด้วยโปรแกรม Canva เบื้องต้น รู้จักเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ และคำสั่งภายในโปรแกรม Canva กา่รแทรกรูปภาพ การตกแต่งและการลงสี การสร้างข้อความ การจัดวางรูปแบบโลโก้ (Logo)

      เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชิ้นงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. โครงการสอน

2. แผนการสอน 

3. เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น, canva

4. สื่อการสอน ความรู้เบื้องต้น หลักการสร้างงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการใช้สี องค์ประกอบการออกแบบ เรียนรู้โปรแกรม

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนเเปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ รักษา ทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ระบบภูมิคุุ้มกันของร่างกาย

1. โครงการสอน 

2. แผนการสอน 

3. เอกสารประกอบการสอน ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

4. สื่อการเรียนการสอน   ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ต่อม และระบบสืบพันธุ์ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

1. โครงการสอน

2. แผนการสอน เทอม 1

3. เอกสารประกอบการสอน หน่วย 1 หน่วย 2 หน่วย 3 หน่วย 4 หน่วย 5 หน่วย 6

4. สื่อการเรียนการสอน หน่วย 1 หน่วย 2 หน่วย 3 หน่วย 4 หน่วย 5 หน่วย 6

คำอธิบายรายวิชา

          โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง การหาตำเเหน่งของจุดบอดโฟเวีย ระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ โครงสร้างและกลไกในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน ระบบนิเวศ วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส การเปลี่ยนเเปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการสอน 

2. แผนการสอน เทอม 1

3. เอกสารประกอบการสอน

4. สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ระบบประสาท ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ ระบบนิเวศและมลพิษ