Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและหลักการพื้นฐานของไฟฟ้าสถิต ในเรื่องประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และการนำไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ต่างๆ กระแสไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  กฎของโอห์ม  สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า  กำลังไฟฟ้าและการหาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องวัดทางไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก  หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า  หลักการของมอเตอร์  ไดนาโม  และหม้อแปลงไฟฟ้า 


1. โครงการสอน

2. แผนการสอน

3. เอกสารการสอน

       คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

       ไฟฟ้ากระแสสลับ

       ฟิสิกส์อะตอม

       ความต้านทานเชิงซ้อนศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรไฟฟ้าและองค์ประกอบของวงจรกระแสสลับ  การคำนวณหาค่าความต้านทานเชิงซ้อนและกำลังไฟฟ้าของวงจรกระแสสลับ  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบนของคลื่นแสง การเกิดภาพจากการหักเหและการสะท้อนของแสง  การหาความสว่างของแรงจากแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่าง ๆ  ฟิสิกส์อะตอม  วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม  โครงสร้างอะตอมในยุคปัจจุบัน  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  สารกัมมันตรังสีและการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  โครงสร้างนิวเคลียส  แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดต่าง ๆ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แต่ละชนิด  ประโยชน์ที่ได้รับจากพลังงานนิวเคลียร์

        1.โครงสร้างรายวิชา

        2. หน้าปกใบงาน

        3. แบบฝึกทักษะ

             เนื้อหาเพิ่มเติม

                  ฟิสิกส์อะตอม

                  กลศาสตร์ควอนตัม

                  ไฟฟ้ากระแสสลับ