Site news

พระราชาผู้ทรงธรรม ไทย จีน

 
 
Picture of อ.สมจิตร ศรีพนาสณฑ์
พระราชาผู้ทรงธรรม ไทย จีน
by อ.สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ - Thursday, 21 September 2017, 10:16 AM
 
ขอขอบคุณ

https://www.youtube.com/watch?v=E3zBhKeAkfU

เพลง พระราชาผู้ทรงธรรม 贤德明君 xián dé míng jūn เนื้อเพลง / ทำนอง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์ / ปิติ ลิ้มเจริญ เนื้อเพลงภาษาจีน / ขับร้อง : หงหล่าวซือ (อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ) 中文歌词 / 主唱:洪炯威 我将以仁德治国 wǒ jiāng yǐ rén dé zhì guó 陛下郑重许下的承诺 bì xià zhèng zhòng xǔ xià de chéng nuò 是何等幸运,生为泰国人 shì hé děng xìng yùn, shēng wéi tài guó rén 一直以来引以为傲 yì zhí yǐ lái yǐn yǐ wéi ào 为何泰皇深受子民爱戴?若人问起 wèi hé tài huáng shēn shòu zǐ mín ài dài?ruò rén wèn qǐ 国王风采能一睹,已笑中带泪 guó wáng fēng cǎi néng yì dǔ, yǐ xiào zhōng dài lèi 以种种理由来解释、分析 yǐ zhǒng zhǒng lǐ yóu lái jiě shì,fēn xī 那可需要一生的时间 nà kě xū yào yì shēng de shí jiān 问民生,造民福,以德治国的明君 wèn mín shēng, zào mín fú, yǐ dé zhì guó de míng jūn 为的是百姓安逸的生活 wèi de shì bǎi xìng ān yì de shēng huó 愿操劳,不辞累,直到如今不止息 yuàn cāo láo, bù cí lèi, zhí dào rú jīn bù zhǐ xī 多幸运,这国土上有贤德明君 duō xìng yùn, zhè guó tǔ shang yǒu xián dé míng jūn 您是善良的化身 nín shì shàn liáng de huà shēn 世上稀罕、无价的宝石 shì shang xī han , wú jià de bǎo shí 因仁德而晶莹,熠熠生辉 yīn rén dé ér jīng yíng, yì yì shēng huī 以慈悲心泽被万民 yǐ cí bēi xīn zé bèi wàn mín 为何泰皇深受子民爱戴?若人问起 wèi hé tài huáng shēn shòu zǐ mín ài dài?ruò rén wèn qǐ 国王风采能一睹,已笑中带泪 guó wáng fēng cǎi néng yì dǔ, yǐ xiào zhōng dài lèi 以种种理由来解释、分析 yǐ zhǒng zhǒng lǐ yóu lái jiě shì,fēn xī 那可需要一生的时间 nà kě xū yào yì shēng de shí jiān 问民生,造民福,以德治国的明君 wèn mín shēng, zào mín fú, yǐ dé zhì guó de míng jūn 为的是百姓安逸的生活 wèi de shì bǎi xìng ān yì de shēng huó 愿操劳,不辞累,直到如今不止息 yuàn cāo láo, bù cí lèi, zhí dào rú jīn bù zhǐ xī 多幸运,这国土上有贤德明君 duō xìng yùn, zhè guó tǔ shang yǒu xián dé míng jūn 问民生,造民福,以德治国的明君 wèn mín shēng, zào mín fú, yǐ dé zhì guó de míng jūn 为的是百姓安逸的生活 wèi de shì bǎi xìng ān yì de shēng huó 愿操劳,不辞累,直到如今不止息 yuàn cāo láo, bù cí lèi, zhí dào rú jīn bù zhǐ xī 多幸运,这国土上有贤德明君 duō xìng yùn, zhè guó tǔ shang yǒu xián dé míng jūn