Site news

โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565

 
 
Picture of อ.สมจิตร ศรีพนาสณฑ์
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565
by อ.สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ - Tuesday, 18 October 2022, 4:48 PM