วิชาภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระต่างประเทศ

ผู้สอน อาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู)

วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกาษาปีที่ 5
กลุ่มสาระต่างประเทศ
ผู้สอน อาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู)

วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกาษาปีที่ 6

กลุ่มสาระต่างประเทศ

ผู้สอน อาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู)