Mail:sirilak.le@ssru.ac.th

Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)