Last modified Name Description
Page ประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2565

1. ด้านการเรียนการสอน

    1.1 การสอน
          1.1.1 ชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก จำนวน 19 คาบ
          1.1.2 ชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง 3 ชม.

          ดาวน์โหลดเอกสารตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

          1.1.3 ผลประเมินของนักเรียน

                   ผลการประเมินการปฎิบัติงานสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

     1.2 เว็บไซต์ส่วน

           ดำเนินการอัพเดรทเว็บไซต์ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ elsd.ssru.ac.th/sawitree_ph

     1.3 การพัฒนากระบวนการสอน

             1.3.1 คะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
                       ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                       ดาวน์โหลดผลการอบรมภาษาอังกฤษ
             1.3.2 เข้ารบการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ รายละเอียดดังลิงค์ด้านล่าง

                      http://elsd.ssru.ac.th/sawitree_ph/mod/page/view.php?id=7

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

    2.1 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

             หัวข้องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
   2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
             วารสารตีพิมพ์ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
             ดาวน์โหลดบทความวิจัย
             หลักฐานการส่งตีพิมพ์

3.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

           3.1 พัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระ

                 ไฟล์สรุป Road map กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

           3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

                 หลักฐานข้อมูลจากมหาวิทยาลัย คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักฐาน

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

           4.3 การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอน4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

                  1. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์
                  2. งานฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

Page งานวิจัย

งานวิจัย

Page ผลงานของนักเรียน

ผลงานของนักเรียน