ดเคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูวิดีโอสื่อการสอน

1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

    - ระบบคอมพิวเตอร์

    - นักสสำรวจข้อมูล

    - การรวบรวมข้อมูล+การประมวล+การนำเสนอ

4.สื่อการสอนอื่นๆ

    คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูวิดีโอสื่อการสอน


หคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าดูวิดีโอสื่อการสอน


1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

    - ระบบคอมพิวเตอร์

    - ระบบคอมพิวเตอร์-ซอฟต์แวร์

    - เทคโนโลยีการสื่อสาร

    - ทิศทางการสื่อสารข้อมูล

4.สื่อการสอนอื่นๆ

   คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าดูวิดีโอสื่อการสอน

กคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูวิดีโอสื่อการสอน


1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

    - ทบทวนระบบคอมพิวเตอร์+ข้อมูลและสารสนเทศ

    - การรวบรวมข้อมูล

    - ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลด้วย excel

4.สื่อการสอนอื่นๆ

   คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อดูวิดีโอสื่อการสอน


ดคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าดูคลิปวิดีโอสื่อการสอน


1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

    - วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

    - เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต

4.สื่อการสอนอื่นๆ

    คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าดูคลิปวิดีโอสื่อการสอน


กคลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าดูวิดีโอสื่อการสอน


1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

3.เอกสารประกอบการสอน

   - การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ

   - การสร้างบล็อกเพื่อนำเสนอข้อมูล

4.สื่อการสอนอื่นๆ

    คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อเข้าดูคลิปวิดีโอสื่อการสอน