1.โครงสร้างการสอน

2. แผนการสอน

     แผนที่ 1

     แผนที่ 2

     แผนที่ 3

3.เอกสารประกอบการสอน

     1. เทคโนโลยี IoT

     2. การพัฒนาแอปพลิเคชัน

     3. เริ่มต้นสร้างแอปแรก

4.สื่อการสอนอื่นๆ