Skip ประเภทของรายวิชา
Skip site news

Site news

รูปภาพของSawitree Phewngam
ผลงานการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ ฉบับปี 2564
โดย Sawitree Phewngam - อังคาร, 31 พฤษภาคม 2022, 4:45PM
 

ชื่องานวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนของนักเรียน  

                ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ทำวิจัย : สาวิตรี ผิวงาม และคณะ

ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฐานวิจัย TCI ฐาน 2

s


อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(59 คำ)
รูปภาพของSawitree Phewngam
งานวิจัยปีงบประมาณ 2565
โดย Sawitree Phewngam - อาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2022, 10:53AM
 

งานวิจัยแหล่งงบทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

หัวข้องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล