Skip site news
Skip available courses

Available courses

1. ด้านการสอน

     1.1 การสอน

          1.1.1  ชั่าโมงสอนรายวิชาหลัก จำนวน 17 ชั่วโมง  ตารางสอน

          1.1.2  ชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมงจำนวน 1 ชั่วโมง คือ ลูกเสือ

          1.1.3  ผลการประเมินนักเรียน

     1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว

          1.2.1  โครงการสอน / แผนการสอน

          1.2.2  เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนในภาคการเศึกษาที่ 2/2564

     1.3  การพัฒนาการสอน

          1.3.1  คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  2.1  แหล่งทุนวิจัย (แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย)

  2.2  การเผยแพร่งานวิจัย  

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     3.1  พัฒนานักเรียนตาม road map ของกลุ่มสาระ

     3.2  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

     4.1  การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร คำสั้่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

     4.2  การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

     4.3  การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง

     4.4  การปฏิบัติหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

         4.4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          4.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า  

          4.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก 
๑. เอกสารประกอบการสอน

๒. สื่อการเรียนการสอน

     

     ๒.๒ สื่อการสาธิตการทำกระทงรูปแบบต่างๆ