Skip site news

Site news

Picture of อ.เสาวณี ก้านดอกไม้
การวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้นกีฬาวอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
by อ.เสาวณี ก้านดอกไม้ - Monday, 18 September 2017, 4:46 PM
 

                  การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้นกีฬาวอลเลย์บอล           วิชาพลศึกษา(กีฬา
วอลเลย์บอล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้นกีฬาวอลเลย์บอล ผลการฝึกปฏิบัติทักษะเปรียบเทียบก่อน...

Read the rest of this topic
(212 words)
Picture of อ.เสาวณี ก้านดอกไม้
การพัฒนาตนเอง / การเข้าร่วมอบรม
 

ปีการศึกษา 2559 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

    1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 60 และ 1, 8 เม.ย. 60 จัดโดย หน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์

    2. โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (Moodle) เมื่อวันที่ 19 - 20 ม.ค. 2560 จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 ...

Read the rest of this topic
(67 words)
 

Skip available courses

Available courses

ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล ทักษะเบื้องต้นของกีฬาแฮนด์บอล ในเรื่อง การยืนท่าเตรียม การส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู โดยมีรายละเอียดเอกสารในรายวิชานี้ดังต่อไปนี้


1. หลักสูตรรายวิชา

2. แผนการสอน

3. งานวิจัยในชั้นเรียน


โครงสร้างหลักสูตรวิชาพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ตลอดทุกระดับปีการศึกษา

        - โครงสร้างหลักสูตร ตลอดทุกระดับปีการศึกษา วิชาพละศึกษา