Skip site news

Site news

Picture of อ.ระยอง    ก้านดอกไม้
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
by อ.ระยอง ก้านดอกไม้ - Monday, 18 September 2017, 4:39 PM
 

     การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ขาดทักษะทางด้านกีฬาในชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา โดยใช้เวลาและการเช็คชื่อสรุปผลการเรียน ทฤษฎีเสริมแรงด้านคะแนนและคำชมเชย
                ผู้วิจัยให้นักเรียนทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะต่างๆทางด้านกีฬาโดยทำการตกลงกับผู้เรียนก่อนว่าต้องทำการฝึกซ้...

Read the rest of this topic
(172 words)
Picture of อ.ระยอง    ก้านดอกไม้
การพัฒนาตนเอง / การเข้าร่วมอบรม
by อ.ระยอง ก้านดอกไม้ - Friday, 9 June 2017, 10:13 AM
 

ปีการศึกษา 2559 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

    1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 60 และ 1, 8 เม.ย. 60 จัดโดย หน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์

    2. โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (Moodle) เมื่อวันที่ 19 - 20 ม.ค. 2560 จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 ...

Read the rest of this topic
(67 words)
 

Skip available courses

Available courses

รายละเอียดวิชา :

ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล การจัดการแข่งขัน เรียนรู้ กฏกติกา และข้อตกลง ของกีฬาพื้นเมืองของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี่ยน

โดยศึกษาทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอล การยืนท่าเตรียม การส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การรับลูกกระดอน วิธีการเล่นในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในขณะเป็นผู้เล่น ฝ่ายรับและฝ่ายรุก การเล่นทีมอย่างถูกต้อง กติกาการแข่งขันบาสเกตบอล

 

       โครงสร้างรายวิชา

   แผนงานสอน

โครงสร้างหลักสูตรวิชาพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ตลอดทุกระดับปีการศึกษา

        - โครงสร้างหลักสูตร ตลอดทุกระดับปีการศึกษา วิชาพละศึกษา


ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑา ในเรื่อง การทรงตัว การเคลื่อนที่ การเข้าที่ การเข้าเส้นชัย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การเข้าที่วิ่งผลัด การรับ-ส่งไม้คฑา การเล่นเกม กติกาการ แข่งขันรายบุคคลและเป็นทีม อย่างถูกต้องการเล่นเกมอย่างปลอดภัย และสนุกสนาน

โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้


1. โครงสร้างหลักสูตร

2. แผนการจัดการเรียนการสอน

3. วิจัยในชั้นเรียน