Skip available courses

Available courses

วิชา ฟิสิกส์ 2 ว 31202

โครงการสอน

แผนการสอน

เอกสารประกอบการสอน

 การเคลื่อนที่แบบวงกลม

 การเเคลื่อนที่แบบหมุน

 การเคลื่อนที่แบบฮามอร์นิกอย่างง่าย

 การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม

 โมเมนตัมและการชน

 แรงและการเคลื่อนที่ของอนุภาค


วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

โครงการสอน

แผนการสอน

เอกสารประกอบการสอน

 บทนำ

 ธรณีประวัติ

 เอกภพ

 ดาวฤกษ์

 ระบบสุริยะ

วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ว30104

โครงการสอน

แผนการสอนที่ 1 ธรรมชาติของเสียง

แผนการสอนที่ 2 อัตราเร็วของเสียง

แผนการสอนที่ 3 ความเข้มเสียงและการได้ยิน

แผนการสอนที่ 4 เสียงดนตรี

เอกสารประกอบการสอน

คลื่นน้ำและคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

คลื่นนิ่งและการกำทอน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความเข้มของเสียง


นักเรียนสามารถดาวน์โหลดโครงการสอนสอน เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหาการสอนได้ตามลิงค์นี้

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการที่นี่