Skip available courses

Available courses

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 (โลกของคลื่น)  

ว 30105  เรื่องการแทรกสอดของคลื่นโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาฟิสิกส์   

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(ทุนส่วนตัว)