Skip available courses

Available courses

1.ด้านการเรียนการสอน

 1.1การสอน

   1.1.1ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก

   1.1.2ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

   1.1.3ผลการประเมินของนักเรียน

 1.2เว็บไซต์ส่วนตัว

  1.2.1โครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่2/2562

        -โครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่2/2562

        -แผนการสอน

        -คำอธิบายรายวิชา

  1.2.2สื่อการเรียนแนะแนวและเอกสารประกอบการสอน

       -สื่อการสอน 1

       -สื่อการสอน 2

       -สื่อการสอน 3

       -สื่อการสอน 4

       -เอกสารประกอบการสอน 1

       -เอกสารประกอบการสอน 2

2.ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

    -แบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย 2563

    -งานวิจัยทุนงบประมานมหาวิทยาลัย 2563

3.ด้านการบริการวิชาการ

    -การพัฒนานักเรียนตาม Roadmap

    -Roadmap

 3.2การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  

4.ภาระงานที่ได้มอบหมายของหน่วยงาน

   -คำสั่งกิจกรรมวันวิชาการ  -คำสั่งสอบกลางภาค  -คำสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกม.1และม.4  -คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค  -คำสั่งคณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษา   -คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  -คำสั่งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐาน   -คำสั่งสมาคมผู้ปกครอง(งานสายสัมพันธ์)  -คณะจัดทำหนังสืออนุสรณ์62 -งานประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ -งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผลงานและการพัฒนาตนเอง

การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

  -คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

  -คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์เวรประจำวัน

  -การพัฒนานักเรียน

คอร์สออนไลน์STARFISHLABZเรื่องการคิดและการตัดสินใจ โดยอาจารย์พชร วังมี 

แบบประเมินตนเอง