หลักฐานประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่1/2565

1. ด้านการเรียนการสอน 
     1.1 การสอน 
         1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก (19 คาบ/สัปดาห์)
         1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

               ที่ปรึกษา/ประชุม ม.1/2(คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา)

         1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน
    1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว
         1.2.1 โครงการสอน/แผนการสอน (แนบท้ายรายการด้านล่างสุด)
         1.2.2 เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน (แนบท้ายรายการด้านล่างสุด)
    1.3 การพัฒนากระบวนการสอน

         1.3.1  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ สสสร. ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนน 79 คะแนน ระดับ B2 (ผลคะแนนใช้ได้ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

         1.3.2  คะแนนภาษาอังกฤษ สสสร. ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนน 72 คะแนน ระดับ B2 (ผลคะแนนใช้ได้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

       1.4 อบรมพัฒนาตนเอง

           สอบผ่านวุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคนระดับสากล ICDL Thailand 2022

           วุฒิบัติผ่านการอบรมการจัดทำหนักสูตรสถานศึกษา โดยสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย 2565

            อบรมออนไลน์  15 ชั่วโมง Thai MOOC การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
    2.1 แหล่งทุนวิจัย
         2.1.1 งานวิจัยในชั้นเรียน 2565
         

    2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย

      2. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        -  รายละเอียดการเข้าร่วมจาก ERP

    3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
          3.1.1 การพัฒนานักเรียนตาม Road Map ของกลุ่มสาระ ฯ

                 กิจกรรมการศึกษาเชิงปฏิบัติการไมโครฟิล์มและหลักฐานชั้นต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
    3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
          การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย / โรงเรียน
4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
    4.1 การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
    4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
          4.2.1 การควบคุมแถวหน้าเสาธง
          4.2.2 การเข้าโฮมรูมนักเรียน
          4.2.3 การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ


    4.3 การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง

                     1. เข้าร่วมโครงการ OBEC Acadamy ของ สพฐ จัดทำคลิปการสอนเพื่อเผยแพร่ทั่วประเทศ 27 ตอน

                       

                     2.

ภาพการแข่งขัน SBAC SPEECH CONTEST 2022


    4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน
          4.4.1 งานประชาสัมพันธ์- ประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ติวสอบ ผ่านโปสเตอร์ กลุ่ม LINE officail

โครงการประชาสัมพันธ์และติวสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน 2565

                      1. จัดสอบแข่งแข่งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน enginious

                      2. จัดสอบแข่งแข่งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EDUDEE Thailand

                      3.  จัดสอบแข่งแข่งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน PME

                      4.  จัดสอบแข่งแข่งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE

           4.4.2  แจ้งข่าวประกาศ ประสานงานและประชาสัมพันธ์ เดินทางไปส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกโครงการ และดูแลนักเรียนที่กลับมา 

           จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาออนไลน์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน 

          4.4.2 งานการเงิน/งานสวัสดิการบุคลากร
          4.4.3 งานสวัสดิการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
          4.4.4 งานจัดประชุม
          4.4.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          4.4.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ
          4.4.7 งานแหล่งการเรียนรู้   
          4.4.8 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

                    1. พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ SBAC SPEECH CONTEST 2022 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

 
          4.4.9 งานประกันคุณภาพ
          4.4.10 งานปกครอง
          4.4.11 งานกีฬา 
          4.4.12 งานอนามัยโรงเรียน/งานโภชนาการ
          4.4.13 งานนักศึกษาวิชาทหาร
          4.4.14 งานต่อวีซ่า
          4.4.15 งานนักเรียน อาจารย์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
          4.4.16 งานหลักสูตร
          4.4.17 งานวัดผล
          4.4.18  ภาระงานด้านการสอนส่วนที่เกินจากเกณฑ์ที่กำหนด
          4.4.19 งานจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญ/กิจกรรมพิเศษ
          4.4.20 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานการขอทุนนักเรียนทุนไต้หวันและญี่ปุ่น จำนวน 4  ทุน

  

เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 1/2565

โครงการสอน

Core subjects

 Social M.1

 history M.2

 history M.3 

 history M.4

 Social M.5

 Social studies M.6

Extra subject

English Tour Guide M.2แผนการจัดการเรียนรู้

Core subjects

 Social M.1

 history M.2

 history M.3 

 history M.4

Social studies M.5

Social studies M.6


Extra subject

English Tour Guide M.1เอกสารประกอบการสอน 

Core subjects

 Social M.1

Unit 1

Unit 2

เอกสารเสริม Lecture

เอกสาร 1 Earth and geographical

เอกสาร 2  Equator and Primeridian

เอกสาร 3 Latitude and weather

เอกสาร 4 longitude and time Zone

เอกสาร 5 Geographical tools

เอกสาร 6 Map and others

เอกสาร 7 Thailand Geographic

เอกสาร 8 Region in Thailand

 history M.2

เอกสาร 1 Historical sources

เอกสาร 2 Historical Methods

เอกสาร 3 Asia week1

เอกสาร 4 East Asia week 2 

เอกสาร 5 Japan and Mogolia

เอกสาร 6 South West Asia 1 

เอกสาร 7 South West Asia 2


 history M.3 

เอกสาร 1 Analyse historical evidences

เอกสาร 2 How to assess historical evidence

เอกสาร 3 Europe history

เอกสาร 4 Economic Social and political development

เอกสาร 5 North America development

เอกสาร 6 World War II

เอกสาร 7 Africa


 history M.4

เอกสาร 1 Time in history

เอกสาร 2 Era Comparison

เอกสาร 3 Periodization

เอกสาร 4 Periodization2

เอกสาร 5 Kingdoms in Thai territories

เอกสาร 6 Historical Methods

เอกสาร 7 The Origin of Thai

เอกสาร 8 The settlement in Thai territories


 history M.5

Economics M.5 2022 เอกสารรวมเล่มพร้อมแบบฝึกหัดโดยอาจารย์ผู้สอน


Social studies M.6

Contemporary World Social Studies SD SSRU M.6 

เอกสารประกอบการสอนรวมเล่ม พร้อมแบบฝึกหัด เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้สอน


Extra subject

English Tour Guide M.2

เอกสาร 1 Our School

เอกสาร 2 Direction

เอกสาร 3 International Airport

เอกสาร 4 Hotel Booking

เอกสาร 5 Thai People /Do-Don't

เอกสาร 6 Traveling By AirSkip course categories
Skip available courses

Available courses

วิชาประวัติศาสตร์ 1 (History1) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอนล่วงหน้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียนทุกวันจันทร์และศุกร์เวลา 10.10 - 11.00

(Click ที่ชื่อวิชาด้านบนเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1


ให้นักเรียนเข้าประชุมสดเพื่อพบผู้สอน ผ่านโปรแกรม google meet ตามตารางเรียน

นักเรียนที่ต้องการใช้หนังสือในรูปแบบ ebook สามารถกดดาวโหลดได้ 


Lesson book online download here

วิชาประวัติศาสตร์ 2 (History2) นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2564 

2/2 เรียนทุกวันวันพฤหัส เวลา 15.10-16.00

2/1 เรียนทุกวันวันศุกร์เวลา  8.30-9.20


(Click ที่ชื่อวิชาด้านบนเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

โครงการสอน History2 Semester 1

ให้นักเรียนเข้าประชุมสดเพื่อพบผู้สอน  ผ่านโปรแกรม google meet 

Lesson book online - download hereวิชาประวัติศาสตร์ 3 (History3) สื่อการเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียนทุกวันจันทร์เวลา 11.50-12.40

(Click ที่ชื่อวิชาด้านบนเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

โครงการสอน History 3 semester1

ให้นักเรียนเข้าประชุมสดเพื่อพบผู้สอน ผ่านโปรแกรม google meet ทุกวันจันทร์ 

Lesson book online - download hereวิชาประวัติศาสตร์ 1 (History1) สื่อการเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โครงการภาคภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียนทุกวันพุธเวลา 10.10-11.00 (Click ที่ชื่อวิชาด้านบนเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

ให้นักเรียนเข้าประชุมสดเพื่อพบผู้สอน ผ่านโปรแกรม Google meet 


โครงการสอน History1 Semester1

วิชาประวัติศาสตร์สากล 3 (History3) สื่อการเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่โครงการภาคภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2564 

โครงการสอน History2 semester 1

ให้นักเรียนเข้าประชุมสดเพื่อพบผู้สอน ผ่านโปรแกรม Google meet 


Lesson book online - download here