Skip course categories

Course categories


Skip available courses

Available courses

๑. ด้านการเรียนการสอน 
     ๑.๑ การสอน 
         ๑.๑.๑ ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก (คาบ/สัปดาห์)
         ๑.๑.๒ ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

         ๑.๑.๓ ผลการประเมินนักเรียน
    ๑.๒ เว็บไซต์ส่วนตัว
         ๑.๒.๑ โครงการสอน/แผนการสอน
         ๑.๒.๒ เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน
    ๑.๓ การพัฒนากระบวนการสอน
         ๑.๓.๑ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
๒. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
    ๒.๑ แหล่งทุนวิจัย
         ๒.๑.๑ แหล่งทุนส่วนตัว หรืองานวิจัยในชั้นเรียน
                 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง โดยใช้แบบฝึกการอ่าน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         ๒.๒.๒ แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย

    ๒.๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัย
๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สงคม
          ๓.๑.๑ การพัฒนานักเรียนตาม Road Map ของกลุ่มสาระ ฯ
          ๓.๑.๒ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
๔. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
    ๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
    ๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
    ๔.๓ การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง
    ๔.๔ การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน
           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
           - แต่งตั้งอาจารย์เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
           - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยู่เวรประจำวัน เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 
           - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความรู้ทางวิชาการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นม.๑  Pre –Test SSRU

๑. โครงการสอน
    - เทอม ๑
    - เทอม ๒
๒. แผนการเรียนการสอน
    ๒.๑ หน่อยการเรียนรู้ที่ ๑
          - สมบัติวรรณคดี
          - นิราศภูเขาทอง
          - การอ่านออกเสียง
          - ศิลปะการประพันธ์
    ๒.๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
          - โคลงโลกนิติ
          - สำนวน
          - คัดลายมือ
          - การพูด
    ๒.๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
          - สุภาษิตพระร่วง
          - ชนิดของคำ
    ๒.๔ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
          - กาพย์พระไชยสุริยา
          - การแต่งกาพย์ยานี ๑๑
    ๒.๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 
          - การเขียนย่อความ
          - ราชาธิราช
          - คำวิเศษณ์
    ๒.๖ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
          - กายพ์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
          - นิทานพื้นบ้าน
๓. เอกสารประกอบการสอน
    - วิเคราะห์โคลง
    - แปลความตามสุภาษิต 
    - คุณค่าข้อคิดสุภาษิตพระร่วง
    - ถอดความกาพย์พระไชย
    - ศัพย์ยากกาพย์พระไชย
    - หลากหลายนิทานพื้นบ้าน
๔. สื่อการเรียนการสอน
    - สมบัติ
    - ศิลปะการประพันธ์
    - คุณค่า
    - เขียนแนะนำ
    - คำซ้ำ
    - คำซ้อน
    - คำประสม
    - โคลงโลกนิติ
    - เกม
    - สำนวน
    - กาพย์เห่
    - การเขียนจดหมายกิจธุระ
    - ชนิดของคำ
    - นิทานพื้นบ้าน

๑. โครงการสอน
    ๑.๑ เทอม ๑
    ๑.๒ เทอม ๒ 
๒. แผนการสอน
    ๒.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๑ เรื่อง รู้รักษ์ภาษาไทย
          ๒.๑.๑ กลอนสุภาพ
          ๒.๑.๒ การคัดลายมือ
          ๒.๑.๓ ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
          ๒.๑.๔ ศิลาจารึกหลักที่ ๑
   ๒.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๒ เรือง พูดให้เป็นจับประเด็นให้ได้
          ๒.๒.๑ ความรู้เรื่องการพูด
          ๒.๒.๒ การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์
          ๒.๒.๓ การพูดในโอกาสต่าง ๆ
          ๒.๒.๔ การพูดรายงาน
   ๒.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๓ เรื่อง เพลินพิจ พินิจวรรณกรรม
          ๒.๓.๑ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
          ๒.๓.๒ วิเคราะห์คุณค่า 
          ๒.๓.๓ การอ่านจับใจความสำคัญ (เรื่องสั้น) 
   ๒.๔ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๔ เรื่อง รู้หลักประจักษ์ภาษา
          ๒.๔.๑ การสร้างคำในภาษาไทย
          ๒.๔.๒ บทเสภา เรื่องสามัคคีเสวก
          ๒.๔.๓ การอ่านจับใจความสำคัญ (บันทึก)
          ๒.๔.๔ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
   ๒.๕ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๕ เรื่อง วิจักษ์วิจารณ์งานเขียนไทย
          ๒.๕.๑ การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย
          ๒.๕.๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
          ๒.๕.๓ รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก (ความเป็นมา เนื้อหา)
          ๒.๕.๔ รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก (วิเคราะห์คุณค่า)
          ๒.๕.๕ รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก (ท่องจำบทประพันธ์)
          ๒.๕.๖ การอ่านจับใจความสำคัญ (บันทึก)

๓. เอกสารประกอบการสอน
๔. สื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ
    ๑. สื่อการเรียน เทอม ๑
        ๑.๑ เกม
        ๑.๒ แนะนำบทเรียน
        ๑.๓ ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดี
        ๑.๔ ศิลาจารึกหลักที่ ๑
        ๑.๕ การฟัง ดู พูด
        ๑.๖ การพูดในโอกาสต่าง ๆ
        ๑.๗ การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
        ๑.๘ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
        ๑.๙ คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
        ๑.๑๐ การเขียนบันทึก
        ๑.๑๑ รามเกียรติ์
        ๑.๑๒ บทเสภาสามัคคีเสวก
     ๒. สื่อการเรียน เทอม ๒ 
        ๒.๑ แนะนำบทเรียน
        ๒.๒ โคลงสุภาษิต ร. ๕
        ๒.๓ รายงานเชิงวิชาการ
        ๒.๔ รายงานการประชุม
        ๒.๕ การเขียนเรียงความ
        ๒.๖ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
        ๒.๗ การเขียนจดหมายกิจธุระ
        ๒.๘ ประโยคในภาษาไทย
        ๒.๙ คำราชาศัพท์ 
        ๒.๑๐ เกมราชาศัพท์ 
  

ที่มาของภาพประกอบ / https://avijjapikkhu.blogspot.com/2013/04/blog-post_13.html