Skip available courses

Available courses

งานวิจัย(งบส่วนตัว2561)การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

งานวิจัย(งบส่วนตัว2562)การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ