Skip course categories
Skip site news

Site news

Picture of อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ
สวัสดีปีใหม่ 2564
 

 
Picture of อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ
ผังบูรณาการ ป.3
 


 
Picture of อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ
ผังบูรณาการ ป.4
 

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ป.4 เทอม 1/2562


 
Picture of อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ
Active Learning