Skip course categories
Skip available courses

Available courses

วิชา คณิตศาสตร์ 1 (ค21101)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอน อ.น้ำผึ้ง ชูเลิศ

วิชา คณิตศาสตร์ 5 (ค23101)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอน อ.น้ำผึ้ง ชูเลิศ

วิชา EXTRA GSP1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน อ.น้ำผึ้ง ชูเลิศ

1. ด้านการสอน
  1.1 การสอน
     1.1.1  ชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก จำนวน 15 ชั่วโมง  ตารางสอน
     1.1.2  ชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมงจำนวน 3 ชั่วโมง คือ ชมรมคณิตศาสตร์  ลูกเสือ 
     1.1.3  ผลการประเมินนักเรียน
  1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว
     1.2.1  โครงการสอน / แผนการสอน
     1.2.2  
เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565
  1.3  การพัฒนาการสอน
     1.3.1  คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมอบรมและผ่านการอบรม

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  2.1  แหล่งทุนวิจัย (ทุน ส่วนตัว) อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมและสรุปผลข้อมูล

       เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
  2.2 การเผยแพร่งานวิจัย  ไม่มี

 3.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  3.1 การพัฒนานักเรียนตาม road mapกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

  3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

  4.1  การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา

  4.2  การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

  4.3  การจัดทำคลิปแสดงจุดเด่นการสอนของตนเอง คลิป roadmap กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  4.4  การปฏิบัติหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน   

        - เวรประจำวัน 
        - งานโครงการอาหารกลางวัน ตรวจรับพัสดุ

        - งานประกันคุณภาพ

          1. กรรมการพัฒนาระบบงานประกันคุณภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
         2.กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

        - งานหลักสูตร