Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

1. ด้านการเรียนการสอน
  1.1 การสอน
        1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก
        1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง
        1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน

        1.1.4. การพัฒนานักเรียนตาม road map 
  1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว
        1.2.1 โครงการสอน

        1.2.2 แผนการสอน

        1.2.3 เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน


  1.3 การพัฒนากระบวนการสอน
        1.3.1 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
        1.3.2. การพัฒนาตนเอง

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
        2.1 แหล่งทุนส่วนตัว 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
        3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
        4.1.อาจารย์ที่ปรึกษา


Skip courses