Skip course categories
Skip available courses

Available courses

1. ด้านการเรีนการสอน

    1.1 การสอน

          1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก (คาบ/สัปดาห์)

          1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

          1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน

    1.2 เว็บไซต์ส่วนตัว

          1.2.1 โครงการสอน/แผนการสอน (ตามที่ได้แสดงในเว็บไซต์)

          1.2.2 เอกสารประกอบการสอน/สื่อการเรียนการสอน (ตามที่ได้แสดงในเว็บไซต์)

    1.3 การพัฒนากระบวนการสอน

          1.3.1 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

2. ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

    2.1 แหล่งทุนวิจัย

          2.1.1 แหล่งทุนส่วนตัวหรืองานวิจัยในชั้นเรียน

          2.1.2 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย (ทุนรายได้/วช.พิจารณา)

    2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย

          2.2.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ

          2.2.2 วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SJR, ISI และ SCOPUS

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

          3.1.1 การพัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระฯ

    3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

    4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

          4.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา

          4.2.2 การเข้าโฮมรูมนักเรียน

    4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

          4.4.1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประเมินความรู้ทางวิชาการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ Pre - Test SSRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เลขที่ วันที่ ๒๑  ธันวาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๔

          4.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ