Skip course categories
Skip available courses

Available courses

๑. ด้านการเรียนการสอน

    ๑.๑ การสอน

        ๑.๑.๑ ภาระงานชั่วโมงสอน(๑๙ คาบ/สัปดาห์)

        ๑.๑.๒ ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง (ชมรมภาษาไทย)

     ๑.๒ เว็บไซต์ส่วนตัว

        ๑.๒.๑ โครงการสอน /แผนการสอน

        ๑.๒.๒ เอกสารประกอบการสอน / สื่อการเรียนการสอน

     ๑.๓ การพัฒนากระบวนการสอน

         ๑.๓.๑ อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างReport ด้วย google Data

         ๑.๓.๒ อบรมออนไลน์เชิงปฏิการ หลักสุตรการสร้างใบงานมีชีวิต Liveworksheet

๒. ด้านการวิจัย / งานสร้างสรรค์

      ๒.๑ แหล่งทุนวิจัย

      ๒.๑.๑ แหล่งทุนส่วนตัว หรืองานวิจัยในชั้นเรียน

      ๒.๑.๒ แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย

     ๒.๒ การเผยแพร่งานวิจัย

          ๒.๒.๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

          ๒.๒.๕ วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SJR, ISI และ SCOPUS 

๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม

     ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม

          ๓.๑.๑ Road map ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ

      ๓.๑.๒ การพัฒนาทักษะการคะแนนสอบo-NET และ วิชาภาษาไทยสามัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

     ๓.๒ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

          การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมหาลัย โรงเรียน เข้าร่วม

๔. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

    ๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

        ๔.๒.๑ การเข้าโฮมรูมออนไลน์ 

        ๔.๒.๒ แนะนำ รับฟังปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนในคาบประชุม

    ๔.๔ การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

         ๔.๔.๑ เวรประจำวัน

         ๔.๔.๒ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

         ๔.๔.๓ การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคำสังแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

         ๔.๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน

         ๔.๔.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบปรับพื้นฐาน

         ๔.๔.๖ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้

 - หน่วยที่ ๑ เรื่องศิลาจารึกหลักที่ ๑

 - หน่วยที่ ๒ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

 - หน่วยที่ ๓ เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 - หน่วยที่ ๔ แผนผังสื่อความคิด

 - หน่วยที่ ๕ การเขียนจดหมายกิจธุระ

 - หน่วยที่ ๖ บทเสภาสามัคคีเสวก

 - หน่วยที่ ๗ รักษ์ภาษาไทย

 - หน่วยที่ ๙ การพูดโน้มน้าวใจ

 - หน่วยที่ ๑๐ ประโยคและการสื่อสาร

 - หน่วยที่ ๑๒ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

สื่อการสอน

เรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ ๑

เรื่อง การสร้างคำ (คำไทยแท้)

      การสร้างคำ (สมาส สนธิ)

เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

เรื่อง แผนผังสื่อความคิด

เรื่อง จดหมายกิจธุระ

เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก

เรื่อง พัฒนาการทักษะการฟัง ดู พูด

เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า

ใบงานแบบฝึกทักษะ

ใบงาน เรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ ๑ 

ใบงาน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย(บาลี สัน)

ใบงาน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย (สมาส สนธิ)

ใบงาน เรื่อง แผนผังสื่อความคิด

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก

๑. ด้านการเรียนการสอน

    ๑.๑ การสอน

        ๑.๑.๑ ภาระงานชั่วโมงสอน(คาบ/สัปดาห์)

        ๑.๑.๒ ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

        ๑.๑.๓ ผลการประเมินของนักเรียน

     ๑.๒ เว็บไซต์ส่วนตัว

        ๑.๒.๑ โครงการสอน /แผนการสอน

        ๑.๒.๒ เอกสารประกอบการสอน / สื่อการเรียนการสอน

     ๑.๓ การพัฒนากระบวนการสอน 

        ๑.๓.๑ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

๒. ด้านการวิจัย / งานสร้างสรรค์

      ๒.๑ แหล่งทุนวิจัย

      ๒.๑.๑ แหล่งทุนส่วนตัว หรืองานวิจัยในชั้นเรียน

      ๒.๑.๒ แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย

     ๒.๒ การเผยแพร่งานวิจัย

          ๒.๒.๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

          ๒.๒.๕ วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SJR, ISI และ SCOPUS 

๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม

     ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม

          ๓.๑.๑ การพัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระฯ 

     ๓.๒ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

          การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมหาลัย โรงเรียน

๔. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

    ๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

        ๔.๒.๑ การควบคุมแถวหน้าเสาธง

        ๔.๒.๒ การเข้าโฮมรูมนักเรียน

        ๔.๒.๓ การพัฒนานักเรียน

    ๔.๔ การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

         ๔.๔.๕ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

         ๔.๔.๑๘ ภาระงานด้านการสอนส่วนที่เกินจากเกณฑ์ที่กำหนด

                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริม ๒๕๖๒

                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนปรับพื้นฐาน ๒๕๖๓

       ๔.๔.๑๙ งานจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญ/กิจกรรมพิเศษ

                - คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๕

                - แต่งตั้งกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

       ๔.๔.๒๐ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนและติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม Road Map

                - แต่งตั้งคระกรรมการการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

                - แต่งตั้งอาจารย์เวรประจำวัน

                - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรและอยุ่เวร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 

                - แต่งตั้งคณะกรรมการสหการ

                - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบรรยายพิเศษ

    


โครงสร้าง

คำอธิบายรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ การสร้างคำ

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยที่ ๒ รักษ์ภาษาไทย

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยที่ ๓ ศิลาจารึกหลักที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยที่ ๔ แผนผังสื่อความคิด

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยที่ ๕ เขียนจดหมายกิจธุระ

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยที่ ๖ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยที่ ๗ ฟัง ดู พูด ได้สาระ

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

หน่วยที่ ๘ โคลงสุภาษิต ร. ๕

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยที่ ๙ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

สื่อการสอน

การสร้างคำ คำไทยแท้

แบบทดสอบคำไทยแท้

ยกป้ายทายคำ ภาษาสันสกฤต

แผนผังสื่อความคิด

ศิลาจารึกหลักที่ ๑

ศิลปะการใช้คำในงานประพันธ์

โคลงสุภาษิต ร.๕

ใบงาน/ใบความรู้

ใบงานการสร้างคำในภาษาไทย

ใบงานศิลาจารึกหลักที่ ๑

ใบงานการเขียนจดหมายกิจธุระ

ใบงานกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ใบความรู้การเขียนแผนภาพความคิด

แบบฝึดหัดการเขียนเรียงความ

โครงสร้ายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ การพูดอย่างมืออาชีพ

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

หน่วยที่ ๒ บทเสภาสามัคคีเสวก

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

หน่วยที่ ๓ การเขียนรายงาน

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

หน่วยที่ ๔ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

หน่วยที่ ๕ ประโยคในการสื่อสาร

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

หน่วยที่ ๖ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที ๒

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

หน่วยที่ ๗ คำราชาศัพท์

 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

สื่อการสอน

หน่วยที่ ๑ การพูดอย่างมืออาชีพ

หน่วยที่ ๒ บทเสภาสามัคคีเสวก

หน่วยที่ ๓ การเขียนรายงาน

หน่วยที่ ๔ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 

หน่วยที่ ๕ ประโยคในการสื่อสาร

หน่วยที่ ๖ บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

หน่วยที่ ๗ คำราชาศัพท์

ใบงาน/ใบความรู้

ใบงานกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

ใบงานบทเสภาสามัคคีเสวก

ใบงาน ทักษะการพูด

ใบงาน ประโยคในการสื่อสาร

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 เรื่อง การสร้างคำ

หน่วยที่ 2 เรื่อง รักษ์ภาษาไทย

 - แผนที่ 1เรื่องศิลปะการประพันธ์

 - แผนที่ 2เรื่องกลอนสุภาพ

หน่วยที่ 3 เรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ ๑

 - แผนที่ 1

 - แผนที่ 2

หน่วยที่ 4 เรื่องแผนผังสื่อความคิด

หน่วยที่ 5 เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ

หน่วยที่ 6 เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

 - แผนที่ 1

 - แผนที่ 2

หน่วยที่ 7 เรื่อง ฟัง ดู พูด ได้สาระ

 - แผนที่ 1

 - แผนที่ 2

หน่วยที่ 8 เรื่อง ประโยคและการสื่อสาร

 - แผนที่ 1

 - แผนที่ 2

 - แผนที่ 3

หน่วยที่ 9 เรื่อง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์

 - แผนที่ 1

 - แผนที่ 2

หน่วยที่ 10 เรื่อง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

 - แผนที่ 1

 - แผนที่ 2

 - แผนที่ 3

หน่วยที่ 11 เรื่อง โคลงพระราชพงศาวดาร

 - แผนที่ 1

 - แผนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน

เรื่อง การสร้างคำตามความหมาย

 - แบบทดสอบคำไทยแท้

 - คำสมาส

 - คำสันสฤต

 - ยกป้ายคำทายสันสฤต

เรื่อง รักษ์ภาษา

 - ศิปลปะคำประพันธ์

 - กลอนสุภาพ

เรื่อง ศิลาจารึกหลักที่ 1

เรื่อง แผนผังสื่อความคิด

เรื่อง จดหมายกิจธุระ

เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

เรื่อง ฟัง ดู พูด ได้สาระ

เรื่อง ประโยคและการสื่อสาร

เรื่อง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์

เรื่อง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

เรื่อง โคลงพระราชพงศาวดาร

เรื่อง การเขียนเรียงความ

ใบงาน

ใบกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด

ใบกิจกรรมวิเคราะห์กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ใบกิจกรรมวิเคราะห์ศิลาจารึกหลักที่ 1

โครงสร้าง

คำอธิบายรายวิชา

แผนการสอน

- เรื่อง การพูดอย่างมืออาชีพ

-เรื่อง การเขียนรายงาน

- เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

- เรื่อง กลอนดิกสร้อยรำพึงในป่าช้าวิเคราะห์

- เรื่อง ประโยคความเดียว

- เรื่อง ประโยคความรวม

- เรื่อง ประโยคความซ้อน

- เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก(ความเป็นมา)

- เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก(คุณค่า)

- เรื่อง คำราชาศัพท์

ใบงาน/ใบความรู้

เรื่อง บทสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา

เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

เรื่อง ประโยค

เรื่อง ประโยคความซ้อน

เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

เรื่อง คำราชาศัพท์

สื่อประกอบการสอน

เรื่อง การพูดอย่างมืออาชีพ

เรื่อง บทสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา

เรื่อง การเขียนรายงาน

เรื่อง ประโยค

เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่1

-แผนการจัดการเรียนรู้1

-แผนการจัดการเรียนรู้2

-แผนการจัดการเรียนรู้3

-แผนการจัดการเรียนรู้4

-แผนการจัดการเรียนรู้5

-แผนการจัดการเรียนรู้6

หน่วยที่2

-แผนการจัดการเรียนรู้1

-แผนการจัดการเรียนรู้2

-แผนการจัดการเรียนรู้3

-แผนการจัดการเรียนรู้4

-แผนการจัดการเรียนรู้5

หน่วยที่3

-แผนการจัดการเรียนรู้1

-แผนการจัดการเรียนรู้2

-แผนการจัดการเรียนรู้3

-แผนการจัดการเรียนรู้4

ใบงาน

ใบงานที่1

ใบงานที่2

สื่อประกอบการเรียน

เรื่อง ชนิดของคำ

เรื่อง ประโยคในภาษาไทย

เรื่อง โคลงสุภาษิต ร.5

เรื่อง รายงานเชิงวิชาการ

เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ

1.โครงสร้างรายวิชา
2.แผนการสอน

หน่วยที่1
   - แผนที่1

   - แผนที่2

   - แผนที่3

หน่วยที่2

    - แผนที่1

หน่วยที่3

    - แผนที่1

    - แผนที่2

    - แผนที่3

    - แผนที่4

    - แผนที่5

หน่วยที่4

    - แผนที่1

    - แผนที่2

หน่วยที่5

     - แผนที่1

     - แผนที่2

หน่วยที่6

      - แผนที่1

      - แผนที่2

หน่วยที่7

      - แผนที่1

      - แผนที่2

หน่วยที่8

      - แผนที่1

      - แผนที่2

3 เอกสารการสอน/แบบทดสอบ

      - เรื่องที่1ลิลิตะเลงพ่าย

      - เรื่องที่2โคลนติดล้อ

      - เรื่องที่3มัทนพาธา

      - เรื่องที่4มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

      - เรื่องที่5การพูดต่อที่ประชุมชน

      - เรื่องที่6คำภีฉันทศาสตร์ แพทศาสตร์สงเคราะห์

      - เรื่องที่7มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร

      - เรื่องที่8เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

      - เรื่องที่9การถามและการตอบ

      - เรื่องที่10การฟังและการอ่าน

4.สื่อประกอบการสอน

       - เรื่องลิลิตะเลงพ่าย

       - เรื่องโคลนติดล้อ

       -เรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

       -เรื่องการพูดต่อที่ประชุมชน

       -เรื่องคำภีฉันทศาสตร์ แพทศาสตร์สงเคราะห์

       -เรื่องมารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร

        -เรื่องเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

รายวิชา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้สอน อาจารย์จารุวัลย์ พิมผนวช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ชื่อวิชา การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะ (ภาษาไทยเพิ่มเติม)

รหัสวิชา ท๓๒๒๐๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผู้สอน อาจารย์จารุวัลย์ พิมผนวช