การพัฒนาตนเอง (การอบรม , conference)

การพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2561

อบรม

การพัฒนาตนเอง วันที่ 19 - 26 มีนาคม 2561

เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Science, Social Science and Economics ณ Los Angeles, USA ในบทความวิจัยเรื่องA COMPARISON OF SATISFACTION BETWEEN PROBLEM BASED LEARNING AND LECTURE BASED LEARNING ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


เอกสารสรุปการพัฒนาตนเอง


Last modified: Thursday, 28 February 2019, 6:06 PM