งานวิจัยความฉลาดทางอารมณ์

วิจัยผลของโปรแกรมกลุ่มทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

              ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำเอาแนวคิดของกรมสุขภาพจิตมาเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมกลุ่มทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ เพราะเห็นว่านักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม นักเรียนต้องปรับตัวกับการเริ่มเรียนแผนการเรียนที่มีเนื้อหาลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งช่วงวัยของนักเรียนทำให้ต้องปรับตัว ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซึ่งก่อให้เกิดวิตกกังวลทางจิตใจของนักเรียน หากนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ย่อมทำให้นักเรียนสามารถนำศักยภาพตนเองออกมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคตพร้อมทั้งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนต่อไป


เอกสารประกอบการวิจัย


Last modified: Tuesday, 19 September 2017, 11:43 AM