การพัฒนาตนเอง ปี 2561

เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Science, Social Science and Economics ณ Florence, Itally ในบทความวิจัยเรื่องTHE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING AS THE NEW METHOD TWOWORDS SECONDARRY  STUDENTS IN DEMONSTRATION SCHOOLระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เอกสารการเข้าร่วมการพัฒนาตน


Last modified: Friday, 21 September 2018, 5:03 PM