เอกสารประกอบการสอน ม.1

<p></p><h3><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;">รหัสวิชา

น01 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;วิชาแนะแนว &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<br></span><span style="font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif; font-size: 16pt;">กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็น &nbsp; &nbsp; &nbsp;ภาคเรียนที่

1</span></h3><p><span style="font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif; font-size: 16pt;"><br></span></p><h3><span style="font-size: 21.3333px;"><a href="http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/brokenfile.php#/6/user/draft/52532227/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf">- แผนการสอน</a></span></h3><h3><a href="http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/brokenfile.php#/6/user/draft/52532227/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.docx">- เอกสารประกอบการสอน กิจกรรม ฉันเป็นฉันเอง</a></h3><h3><a href="http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/brokenfile.php#/6/user/draft/52532227/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95.docx">- เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมโลกอนาคต</a></h3><p><br></p><p><br></p><br><p></p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gxVM_qrmiXw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Last modified: Tuesday, 19 September 2017, 11:07 AM