ประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564

1. ด้านการเรียนการสอน

    1.1 การสอน
           1.1.1 และ 1.1.2   ชั่วโมงสอนหลัก และชั่วโมงเสริม

                  ดาวน์โหลดเอกสารตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

          1.1.3 ผลประเมินของนักเรียน

                   *** ยังไม่ได้รับผลประเมิน***

     1.2 เว็บไซต์ส่วน

           ดำเนินการอัพเดรทเว็บไซต์ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ elsd.ssru.ac.th/jarmon_si

 

2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

           แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 หัวข้องานวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

           3.1 พัฒนานักเรียนตาม Road map ของกลุ่มสาระ

                 ไฟล์สรุป Road map กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

           3.2 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

                 *** หลักฐานข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ****

4. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
          4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
                 - การเข้าโฮมรูม

           4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

                  1. ดูแลโครงการ หาทุน กิจกรรมส่งเสริม นักเรียนแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้ต่างประเทศ


Last modified: Friday, 27 August 2021, 4:51 PM