เอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนสามารถโหลดเพื่อนำไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมก่อนถึงวันเรียนหรือทบทวนหลังเรียนได้

โครงการสอน ปีการศึกษา 2563
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 6

Last modified: Tuesday, 30 June 2020, 11:32 AM