การพัฒนาตนเอง ปี 2562

การพัฒนาตนเอง ปี 2562

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม


1 2


Last modified: Friday, 13 September 2019, 6:28 PM