เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนสามารถโหลดเพื่อนำไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมก่อนถึงวันเรียนหรือทบทวนหลังเรียนได้

      โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว
                  โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1
                  โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2
                  โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.3
                  โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.4
                  โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.5
                  โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6

      มัธยมศึกษาปีที่ 1

               - ม.1-1.1-การรู้จักและเข้าใจ-คุณค่า.doc

               - ม.1-2.1-ฉลาดเรียนเพียรสู่ความสำเร็จ.doc

               - ม.1-2.2-คิดเห็นเป็นคุณค่าอาชีพ.doc

               - ม.1-2.3-ปัญหาแก้ไขได้.doc

               - ม.1-3.1-คลื่นอารมณ์.doc

               - ม.1-3.2-สื่อสารดีมีเพื่อน.doc

               - ม.1-3.3-มิตรภาพระหว่างเพศ.doc

               - ม.1-3.4-กิน-อยู่-ดู-ฟัง-เป็น.doc


          มัธยมศึกษาปีที่ 2

               - ม.2-2.1-การเรียนพัฒนาได้.doc

               - ม.2-2.2-เครือข่ายอาชีพ.doc

               - ม.2-2.3-โรงเรียนของฉัน.doc

               - ม.2-3.1-รู้ทันอารมณ์.doc

               - ม.2-3.2-การสื่อสารสัมพันธ์.doc

               - ม.2-3.3-รักที่ปลอดภัย.doc

               - ม.2-3.4-ชีวิตปลอดอบาย.doc


         มัธยมศึกษาปีที่ 3

               - ม.3-2.1-เรียนรู้สู่อนาคต.pdf

               - ม.3-2.2-ทักษะการปฏิเสธ.pdf

               - ม.3-3.1-คิดบวก-ชีวิตบวก.pdf

               - ม.3-3.2-ทักษะการปฏิเสธ.pdf

               - ม.3-3.3-ชายหญิงคิดต่าง.pdf

               - ม.3-3.4-อึด-ฮึด-สู้.pdf


         มัธยมศึกษาปีที่ 4

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 1.1 - ม.4.doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 1.2 - ม.4.doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 2.1 - ม.4 (ภาค 1).doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 2.1 - ม.4 (ภาค 2).doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 2.2 - ม.4.doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 2.3 - ม.4.doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 3.1 - ม.4.doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 3.2 - ม.4.doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 3.3 - ม.4.doc

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 3.4 - ม.4.doc


          มัธยมศึกษาปีที่ 5

                 - ม.5-2.3-เมืองน่าอยู่.pdf

                 - ม.5-3.1-จัดใจก่อนจัดการ.pdf

                 - ม.5-3.2-การแสดงออกอย่างเหมาะสม.pdf

                 - ม.5-3.3-รักให้ดีด้วยอีคิว.pdf

                 - ม.5-3.4-ภัยสังคม.pdf


           มัธยมศึกษาปีที่ 6

                  - ม.6-3.1-มุมมอง.pdf

                  - ม.6-3.2-รูปแบบการสื่อสารแบบ-TA.pdf

                  - ม.6-3.3-ครอบครัวดีมีสุข.pdf

                  - ม.6-3.4-พัฒนาตน-พัฒนาชาติ.pdf


            สื่อประกอบการสอน
            

Last modified: Saturday, 18 May 2019, 10:18 PM