เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โดยนักเรียนสามารถโหลดเพื่อนำไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมก่อนถึงวันเรียนหรือทบทวนหลังเรียนได้

         มัธยมศึกษาปีที่ 1

               - ม.1 ใบงานเรื่อง  รูปลักษณ์ของฉัน.pdf

               - ม.1ตัวอย่างข่าวเตือนสติ.pdf

               - ม.1ใบงานกลุ่มสถานีอาชีพ.pdf

               - ม.1ใบงานขอบคุณและดูแล.pdf

               - ม.1ใบงานเรื่อง   อึด ฮึด สู้ เพื่อการเรียน.pdf

               - ม.1ใบงานเรื่อง  คนต้นแบบ (The Idol).pdf

               - ม.1ใบงานเรื่อง  ทักทายอาชีพสุจริต (ส ,จ, ร, ต).pdf

               - ม.1ใบงานเรื่อง  สำรวจพลังอึด ฮึด สู้ ในการเรียน.pdf

               - ม.1ใบงานเรื่อง พ่อฉันเป็น..pdf

               - ม.1ใบงานเรื่อง มองผลการเรียน.pdf


          มัธยมศึกษาปีที่ 2

               - ม.2-2.1-ใบงานการเรียนพัฒนาได้.pdf

               - ม.2-2.2-ใบงานเครือข่ายอาชีพ.pdf

               - ม.2-2.3-ใบงานโรงเรียนของฉัน.pdf

               - ม.2-3.1-ใบงานรู้ทันอารมณ์.pdf

               - ม.2-3.2-ใบงานการสื่อสารสัมพันธ์.pdf

               - ม.2-3.3-ใบงานแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องรักที่ปลอดภัย.pdf

               - ม.2-3.4-ใบงานชีวิตปลอดอบาย.pdf


         มัธยมศึกษาปีที่ 3

               - ม.3-2.1-เรียนรู้สู่อนาคต.pdf

               - ม.3-2.2-ทักษะการปฏิเสธ.pdf

               - ม.3-3.1-คิดบวก-ชีวิตบวก.pdf

               - ม.3-3.2-ทักษะการปฏิเสธ.pdf

               - ม.3-3.3-ชายหญิงคิดต่าง.pdf

               - ม.3-3.4-อึด-ฮึด-สู้.pdf


         มัธยมศึกษาปีที่ 4

                - เอกสารประกอบการเรียนการสอน


          มัธยมศึกษาปีที่ 5

                 - ม.5-2.3-เมืองน่าอยู่.pdf

                 - ม.5-3.1-จัดใจก่อนจัดการ.pdf

                 - ม.5-3.2-การแสดงออกอย่างเหมาะสม.pdf

                 - ม.5-3.3-รักให้ดีด้วยอีคิว.pdf

                 - ม.5-3.4-ภัยสังคม.pdf


           มัธยมศึกษาปีที่ 6

                  - ม.6-3.1-มุมมอง.pdf

                  - ม.6-3.2-รูปแบบการสื่อสารแบบ-TA.pdf

                  - ม.6-3.3-ครอบครัวดีมีสุข.pdf

                  - ม.6-3.4-พัฒนาตน-พัฒนาชาติ.pdf


Last modified: Thursday, 21 February 2019, 4:02 PM