งานวิจัยผลของโปรแกรมกลุ่มทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

- งานวิจัยปี 2561

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2560 ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามได้ครบตามจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 100 ทำการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล

ดาวน์โหลดบทตัดย่องานวิจัย


Last modified: Friday, 21 September 2018, 5:05 PM