แผนการสอน ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563

    ** มัธยมศึกษาปีที่ 1

          รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็น

          วัตถุประสงค์ที่ 1.1 การรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

                            1.2 นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

                                  ศักยภาพ

           PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1.pdf

           PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.1 แผนการเรียนรู้ที่ 2.pdf 

           PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.1 แผนการเรียนรู้ที่ 3.pdf       

      ** มัธยมศึกษาปีที่ 2

             รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ั้นมัธยมศึกษาปที่2 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว

             วัตถุประสงคที่ 1 การรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

                                1.1 นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม 

                                      ศักยภาพ

        PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.2-2.1-แผนการเรียนรู้การเรียนพัฒนาได้.pdf

        PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.2-2.2-แผนการเรียนรู้เครือข่ายอาชีพ.pdf

        PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.2-2.3-เรื่องโรงเรียนของฉัน.pdf

        PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.2-3.1-แผนการจัดการเรียนเรื่องรู้ทันอารมณ์.pdf

        PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.2-3.2-เรื่องการสื่อสารสัมพันธ์.pdf

        PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.2-3.3-เรื่องรักที่ปลอดภัย.pdf

        PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.2-3.4-เรื่องชีวิตปลอดอบาย.pdf        ** มัธยมศึกษาปีที่ 3

                 รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว

                  วัตถุประสงคที่ 1.1 การรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

                                     1.2 นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็ม 

                                           ตามศักยภาพ

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.3-2.1-เรียนรู้สู่อนาคต.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.3-2.2-ทักษะการปฏิเสธ.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.3-3.1-คิดบวก-ชีวิตบวก.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.3-3.2-ทักษะการปฏิเสธ.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.3-3.3-ชายหญิงคิดต่าง.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.3-3.4-อึด-ฮึด-สู้.pdf


       ** มัธยมศึกษาปีที่ 4

               รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว         

                     สาระสำคัญ   บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนที่หลากหลายการรู้จักและยอมรับคุณลักษณะของตนทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง

               PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนม.4


          

        ** มัธยมศึกษาปีที่ 5 

               รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว         

                     สาระสำคัญ   บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนที่หลากหลายการรู้จักและยอมรับคุณลักษณะของตนทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.5-2.3-เมืองน่าอยู่.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.5-3.1-จัดใจก่อนจัดการ.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.5-3.2-การแสดงออกอย่างเหมาะสม.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.5-3.3-รักให้ดีด้วยอีคิว.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.5-3.4-ภัยสังคม.pdf          ** มัธยมศึกษาปีที่ 6

                  รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว         

                     สาระสำคัญ   บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนที่หลากหลายการรู้จักและยอมรับคุณลักษณะของตนทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.6-3.1-มุมมอง.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.6-3.2-รูปแบบการสื่อสารแบบ-TA.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.6-3.3-ครอบครัวดีมีสุข.pdf

                PDFดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอน ม.6-3.4-พัฒนาตน-พัฒนาชาติ.pdf

Last modified: Friday, 31 July 2020, 12:31 PM