แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

    ** มัธยมศึกษาปีที่ 1

          รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็น

          วัตถุประสงค์ที่ 1.1 การรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

                            1.2 นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

                                  ศักยภาพ

           pdfดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนม.1


       

      ** มัธยมศึกษาปีที่ 2

             รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ั้นมัธยมศึกษาปที่2 ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว

             วัตถุประสงคที่ 1 การรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

                                1.1 นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม 

                                      ศักยภาพ

               pdfดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนม.2


        ** มัธยมศึกษาปีที่ 3

                 รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว

                  วัตถุประสงคที่ 1.1 การรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

                                     1.2 นักเรียนรูจัก เขาใจ เห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็ม 

                                           ตามศักยภาพ

                pdfดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนม.3       ** มัธยมศึกษาปีที่ 4

               รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว         

                     สาระสำคัญ   บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนที่หลากหลายการรู้จักและยอมรับคุณลักษณะของตนทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง

               pdfดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนม.4


          

        ** มัธยมศึกษาปีที่ 5 

               รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว         

                     สาระสำคัญ   บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนที่หลากหลายการรู้จักและยอมรับคุณลักษณะของตนทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง

                pdfดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนม.5          

          ** มัธยมศึกษาปีที่ 6

                  รหัสวิชา น01 วิชาแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว         

                     สาระสำคัญ   บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนที่หลากหลายการรู้จักและยอมรับคุณลักษณะของตนทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง

                pdfดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนม.6

                 

Last modified: Friday, 31 July 2020, 12:31 PM