งานวิจัย งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564

การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หัวข้อ : การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยคลิกที่นี่

(There are no discussion topics yet in this forum)