Skip course categories
Skip site news

Site news

Picture of Butsirin Jewpanich
These and Those
by Butsirin Jewpanich - Tuesday, 2 April 2024, 7:59 PM
 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบการ์ตูน นะคะ


 
Picture of Butsirin Jewpanich
ICT
by Butsirin Jewpanich - Thursday, 12 October 2023, 4:23 PM
 

อบรมพัฒนาตนเองด้าน ICT


 
Picture of Butsirin Jewpanich
English Through Movies
by Butsirin Jewpanich - Thursday, 31 August 2023, 9:28 PM
 
กิจกรรมชุมนุมวันพุธส่งเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนต์และการ์ตูน ควบคู่กับการถาม-ตอบและทำแบบทดสอบหลังชมภาพยนต์หรือการ์ตูน

 
Picture of Butsirin Jewpanich
Road Map Activity
by Butsirin Jewpanich - Friday, 12 August 2022, 6:25 PM
 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนรายบุคคล


 
Picture of Butsirin Jewpanich
Road Map Result
by Butsirin Jewpanich - Sunday, 14 November 2021, 7:50 PM
 

English