Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

      2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

      2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

      2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

      2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

      2.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

      2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

      2.7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

      2.8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

       4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

       4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

       4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ