Skip site news

Site news

Picture of arisa sinthu
งานวิจัยปีงบประมาณ 2565
by arisa sinthu - Sunday, 13 February 2022, 11:43 AM
 

งานวิจัยแหล่งงบทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

หัวข้องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล


 

Skip available courses

Available courses

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

1.ด้านการเรียนการสอน

   1.1.1 ภาระงานชั่วโมงสอนรายวิชาหลัก

   1.1.2 ภาระงานสอนชั่วโมงสอนรายวิชาร่วมหรือภาระงานรายชั่วโมง

   1.1.3 ผลการประเมินของนักเรียน


2.การเผยแพร่งานวิจัย

   2.2.2 การเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ

            1.บทความ

            2.ใบประกาศนียบัตร


3.2การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


4.ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

   4.1 การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร

   4.2 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

   4.4 การปฏิบัติงานหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

      4.4.16 งานหลักสูตร

      4.4.19 งานโครงการกิจกรรมวันสำคัญ/กิจกรรมพิเศษ

      4.4.20 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

               1.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

               2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมทบทวนและติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม Road Map ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เลขที่ ๑๐๘_๒๕๖๒ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

               3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสายสัมพันธ์ครั้งที่ ๓๕ วันที่ 27 มกราคม 2563

               4.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหการภาคเรียนที่ 2_2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562  

               5.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 13 มกราคม 2563

               6.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ 7 มกราคม 2563


การดำเนินการตาม Road map และรายงานผลการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Road map

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

      2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

      2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

      2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

      2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

      2.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

      2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

      2.7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

      2.8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

       4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

       4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

       4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 1.  โครงการสอนรายวิชา

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้

 3.  เอกสารประกอบการสอน

 4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


  1.  โครงการสอนรายวิชา

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้

  3.  เอกสารประกอบการสอน

  4.  สื่อประกอบการสอนอื่น ๆ